Списание Социологически проблеми

Списание Социологически проблеми е единственото академично списание на българската социологическа общност. То се ръководи от разбирането, че социологията е подвижна наука, поради което ключов момент от социологическото мислене е работата по границите. Това ще рече, че тя трябва да се стреми към ясно съзнание за собствените (моментни) граници и същевременно да бъде отворена за взаимодействие с другите науки. Проектиран върху политиката на списанието, този принцип означава да се постави специален акцент върху интердисциплинарната и трансдисциплинарната работа, която, от една страна, дава възможност за формиране на социологически анклави; в чужди области, а, от друга, позволява познати социологически полета да бъдат видени с други очи.

Важен аспект на издателската философия е съзнанието, че живеем във време, в което България трябва бързо да наваксва очевидния дефицит на демократична политическа култура, което предполага дълбоко преосмисляне на ролята на социологическото знание в условията на радикални социални промени. Оттук и ключов стремеж на списанието е да осигури поле за интелектуален дебат, свързан с формирането на критичен политически публичен дискурс.


ПЪТ НА АВТОРСКИЯ РЪКОПИС:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТЪПКИТЕ

Предложеният авторски ръкопис на статия минава през следните етапи:

1. Постъпване на статията в редакцията.

2. Отговорният секретар преценява дали ръкописът отговаря на стандартите на списанието и го приема или го връща на автора.

3. Приетият ръкопис се изпраща за двойно сляпо рецензиране.

4. Рецензентите оценяват внимателно ръкописа и изпращат рецензиите в редакцията.

5. На основата на постъпилите рецензии главният редактор решава дали приема ръкописа за печат или го връща на автора за корекции.

6. Авторът връща коригирания ръкопис, който главният редактор изпраща на един от рецензентите за преценка дали направените корекции са в съответствие с бележките.

7. Ако финалната реакция на рецензента е положителна, ръкописът се изпраща за печат.

8. Публикуване на статията.