УВОДНИ ДУМИ

Тематичната част на настоящия брой се фокусира върху различните институционални режими, които „превеждат“ и кодират биологичното и соматичното чрез своите специфични речници и практики, и съответно върху породените от тях индивидуални и колективни поведения. Основната линия на проблематизация се фокусира върху две особености на съвременността: днес разполагаме с непозната до този момент технологична и социална възможност за власт и контрол върху телата ни, като в същото време това болезнено демонстрира несигурността на знанието ни и на нормативните рамки, чрез които концептуализираме телата, и отговаряме на въпроса каква би трябвало да бъде регулацията им. Напредъкът на биотехнологиите и медицината, както и либералният тип управляемост формират представата за тялото и грижите за него предимно като индивидуален проект и отговорност – резултат от дълбоко лични избори и поле на възможности, радикално откъснато от ограниченията и принудите, характерни за миналото. Несъмнено подобна нагласа не е безоснователна, но критическата задача именно на социалните науки е да напомнят, че тя е и специфична идеология, от която институции-те, продаващи „свобода“ и желани идентичности през тялото, печелят. В този смисъл важна задача е да се изследват съвременните властови практики и мрежи от грижи, които се конкурират или си сътрудничат за управлението и моделирането на телата ни – живи, болни, увредени или мъртви.
Тази проблемна практическа и концептуална ситуация се разглежда от разнообразни перспективи и е пречупена през разглеждането на конкретни „телесни казуси“ – социалният и всекидневен живот на увредените (инвалидизираните) тела, перформативните механизми, произвеждащи депресивното поведение, „имунната система“ като гаранция за идентичност, съвременните медицински технологии и проблематичният статут на достойнството, телесните модификации, политическите технологии на наказваното тяло, държавната грижа за възпроизвеждащото се женско тяло в Русия, колективната пациентска идентичност, конструирана, за да защити правото на репродукция в Полша, правната регулация и нейните телесни „продукти“, смъртта и нейните трансформации по време на т.нар. „преход“. Този фокус върху съвременните безпокойства около тялото и формите на власт върху него се допълва и обогатява чрез няколко исторически изследвания, задаващи нови ракурси към проблема за телесното, а именно администрирането на „здравото тяло“ за военни цели от Освобождението до 1944 г. и изобретяването на работника като социална категория през първата половина на XX век в България.
Ина Димитрова

 

Резюмета на статиите

 

КОЛЕКТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ В ЗДРАВНИТЕ СОЦИАЛНИ ДВИЖЕНИЯ: ПАЦИЕНТСКАТА МОБИЛИЗАЦИЯ ОКОЛО АСИСТИРАНИТЕ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛША

Елжбета Королчук

Резюме: Целта на настоящата статия е да изследва социалния активизъм, свързан с безплодието и асистираните репродуктивни технологии в съвременна Полша. Анализът е фокусиран най-вече върху процеса на конструиране на колективна идентичност и върху начините, по които колективната идентичност, основана на безплодието, се (ре)организира и оспорва от активистите на Сдружението за медицинско лечение на безплодието и за подкрепа на осиновяванията „Нашият щъркел“ и от онлайн общността, организирана около нея. Намерението тук е да се предложи едно по-добро разбиране на феномените на изграждане и поддържане на солидарност и обвързване сред лицата, ангажирани в здравни социални движения, и да се идентифицират не само ползите от подобни процеси, но и потенциалните рискове, предоговаряния и компромиси. Емпиричната основа на изследването се състои в проучване на мобилизацията отдолу около асистираната репродукция в Полша чрез качествен анализ на текстове и постове, публикувани в най-популярния полски интернет портал „Нашият щъркел“ („Nasz Bocian“ www.nasz-bocian.pl), който е посветен изключително на безплодието, както и на документи като открити писма, репортажи, информации за медиите и интервюта с активисти, публикувани в пресата и електронните медии в периода 2007–2014 г.

 

ПРОГРАМАТА ЗА РОДИЛНИ СЕРТИФИКАТИ В РУСИЯ: ПОЛИТИКА И ПРАГМАТИКА НА ЕДНА РЕФОРМА

Екатерина Бороздина

Резюме: От средата на 2000 г. медицинската помощ за бременни е един от основните проблеми в руската социална политика. Програмата за родилни сертификати е едно от най-значимите нововъведения в тази сфера, чиято цел е да подобри здравните услуги и да разшири кръга от бременни, за които те са достъпни. Настоящата статия изследва реформата от перспективата на социалните науки и анализира как тя бива прилагана на практика, т.е. как иновациите в социалната политика биват „превеждани“ на прагматичния език на всекидневната професионална практика на руските акушер-гинеколози. Резултатите от изследванията на случаи, проведени в четири държавно финансирани клиники за бременни, демонстрират, че реформите произвеждат различни ефекти върху дейците, въвлечени в процеса на медицинска грижа за бременните жени. На нивото на всекидневните практики тази очаквана либерална политическа мярка неочаквано довежда до по-голяма бюрократизация на лекарската работа, както и до увеличаване на отговорността за всяка отделна бременност.

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ РАКУРСИ КЪМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА И СМЪРТНОСТТА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД 1990 Г.

Елица Димитрова, Татяна Коцева

Резюме: Статията има за цел да хвърли светлина върху развитието на тенденциите в заболеваемостта и смъртността в България в периода след 1990 г. Развитието на тези тенденции е интерпретирано в перспективата на теорията на У. Кокерхам за здравните стилове на живот. В анализа е дискутирано влиянието на различни структурни детерминанти, които обясняват нарастващата заболеваемост и смъртност в страната в съвременния период. Основните структурни детерминанти са свързани с влошаването на социално-икономическите условия в страната, масовото обедняване, трансформациите в системата на здравеопазването, които налагат един модел на неравен достъп до качествени здравни грижи и превръщат здравната профилактика почти изцяло в лична инициатива. В статията е дискутиран също така един специфичен феномен в демографската картина на страната, свързан с нарастващите показатели за преждевременна смъртност при мъжете в едни от най-активните им възрасти (45–60 години). Освен структурните детерминанти, влошаващата се картина на заболеваемостта и смъртността в страната е разгледана и в перспективата на т.нар. здравни стилове на живот. По-точно, негативните тенденции могат да бъдат обяснени и от широкото разпространение на различни нездравословни навици от типа на тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословни хранене и пр. Различията в здравните поведения на мъжете и жените в страната са анализирани в перспективата на техните демографски проекции, отразена в динамиката на показателите за заболеваемост и смъртност за двата пола след 1990 г.

 

СЪЗНАВАЩА КОЖА: ЖИВОТ С УВРЕЖДАНИЯ И ЕТИКА НА ДОКОСВАНЕТО

Сузана Минц

Резюме: Настоящата статия ще предложи концептуализация на кожата като възможна пресечна точка на понятието за състояние на приемащо съзнаване (mind-fulness), чиито корени могат да се открият в будизма, на активистките практики на общностите на хора с увреждания и на етиката на грижата. Феноменологичният обрат в изследванията на живота с увреждания (disability studies) пренасочва вниманието си от социалните условия към материалността на тялото, което води до актуализиране на дискусиите върху болката, сексуалността и предоставянето на грижи във връзка с практическите измерения на живота с увреждания. Въпреки това метафорите, организирани около здравето, продължават да доминират във философските рефлексии върху моралната действеност (agency) и докосването. По сходен начин дебатите върху приемащото съзнаване се основават на допускането за не-увреденото, не-болното тяло при анализа на взаимодействието между тяло и съзнание. В същото време твърде малко изследвания на докосването в контекста на живота с увреждания и хронична болка се фокусират върху конкретните моменти на тактилен контакт. Как е възможно да мислим символната тежест и психотерапевтичната стойност на феномена на докосване на кожа в кожа? Практиките, свързани с приемащото съзнаване, са основани на увереността, че кожата е посредник между телесните и емоционалните състояния. Ако приемем на сериозно връзката, която се установява между кожа и кожа, когато някой се измъчва от болка или има увреждане, бихме могли да постигнем едно по-нюансирано и устойчиво понятие за въплътеността като пространство на емоции, интелигентност и промяна. Това на свой ред може да открие нови начини за разбиране на нас самите като зависими и телесни същества, актуализирайки наситеността и трансформативния потенциал на физическото докосване при концептуализирането на субективността.

Прочети още: Увод (бг)

ТЕМА НА БРОЯ:

ТЯЛО И ИНСТИТУЦИИ

Водещ на броя: Ина Димитрова

РЕГУЛАЦИЯ И АКТИВИЗЪМ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ЖИВОТА

Колективна идентичност в здравните социални движения: пациентската мобилизация около асистираните репродуктивни технологии в Полша

Елжбета Королчук

Програмата на родилни сертификати в Русия: политика и прагматика на една реформа

Екатерина Бороздина

Социологически ракурси към заболеваемостта и смъртността

в българското общество след 1990 г.

Елица Димитрова, Татяна Коцева

УВРЕЖДАНИЯ, УЯЗВИМОСТ, УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Съзнаваща кожа: живот с увреждания и етика на докосването

Сузана Минц

Слепота и „нормалност“ – случаят Руми

Боряна Бунджулова

НОРМАТИВНИ РЕДОВЕ НА ВЪПЛЪТЕНОСТ

Новата медицинска технология и човешкото достойнство

Стилиян Йотов

Тялото като управлявана ситуация

Стоян Ставру

Тялото на лагериста: живот по границите на смъртта

Мартин Канушев

КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА (НЕ)ВИДИМОТО: УПРАВЛЯЕМОСТ НА ТЕЛАТА

Светът на телата и епохата на биовластта. Парадигмата на имунитета

Светлана Събева

Тялото, перформативността и диагностицирането на потенциална депресия

Тодор Христов

Комерсиалното тяло идентичност и злоупотреба

Маргарита Габровска

ТЕЛЕСНИ НАСЛЕДСТВА

„Здравният ценз“ за военна служба в България (18781939): критерии за психо-физическа годност

Гергана Мирчева

Из очертанията на едно изобретено тяло – работникът от имагинерна към действителна социална категория

Вероника Димитрова

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Глобализация, идентичност, наука: проблеми и парадокси

Интервю на Светла Колева с Галин Горнев

ДЕБЮТИ

Социално конструиране на детството върху примера на детските играчки

Иво Босев

СВОБОДАТА КАТО АКТУАЛНА СИЛА

Апология на свободата като власт в „първо лице“. I част: Критическа ревизия на парадокса на субекта

Димитър Вацов

КЪМ СОЦИОЛОГИЯ НА НЕВСЕКИДНЕВНОТО

Катастрофичното съзнание

Георги Фотев

НАУКА И НОВИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ: ХОРИЗОНТИ НА РЕФЛЕКСИВНОСТТА

Теория и практика на космополитната социология: „поканата за социология“ на Улрих Бек

Светла Маринова

Предизвикателствата на „обществото на знанието“ или науката в нов социален контекст

Людмила Иванчева

АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИ

Социологиите като утопии

Лиляна Деянова

РАСТКО МОЧНИК НА 70 ГОДИНИ

Теории за идеологията. Част първа: превърнатите форми

Растко Мочник

Идеологическата интерпелация като ретроактивен ефект

Деян Деянов

IN MEMORIAM

Академик Кирил Василев (1918–2014)

НАУЧЕН ЖИВОТ

Противоречията на наследството (за един виртуален музей на СОЦ-а) (7–9 март 2014 г., Пловдив)

Елица Станоева

Втора национална конференция по биоетика

и биоправо (7–8 ноември 2014 г., София)

Валентина Кънева

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Мащабен труд върху дребното българско предприемачество (Таня Чавдарова. Социална вграденост на дребното предприемачество)

Цветан Давидков

Когато водата проговори (Тихомир Митев. За водите и хората)

Зорница Чакмакова

Любопитство или надежда: дилемата от кутията на Пандора (Стоян Ставру. Биоправо. Видения в кутията на Пандора)

Ина Димитрова

За Пиер Бурдийо и Бурдийо за символното насилие и класите (Пиер Бурдийо, Лоик Вакан. Социални класи и символна власт)

Мадлен Николова

Зимел: „Този толкова понятен и толкова загадъчен живот на обществото“ (Георг Зимел. Фрагментарният характер на живота. Есета)

Светлана Събева

Значимият миг на настоящето (Валтер Бенямин. Кайрос)

Димитър Божков

Нови книги по история на икономическата мисъл

Николай Неновски

НОВИ КНИГИ

СЪДЪРЖАНИЕ на XLVI годишнина на списание социологически проблеми

Резюмета на английски език

Съдържание на английски език

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.