СВЕТОВЕ НА ЗНАНИЕТО

Уводни думи

Първоначално този тематичен брой имаше малко по-различна идея – да покаже съвременни тендеции в проблематизирането и изследването на знанието, видяни чрез изследванията на български и чужди социолози и философи. Различни причини обаче доведоха до това, че оставайки в рамките на първоначалната идея, той показва съвременните тенденции в изследването на знанието през погледа на автори от „Пловдивската школа“ – преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Приложна и институционална социология“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Реших да останем в този формат, защото, събирайки първоначалните варианти на статиите, изведнъж осъзнах, че работата на членовете на нашата малка общност в един много съществен аспект отразява какво се случва със социологическото изследване на знанието в глобален (не само национален) контекст през последните десетилетия – обръщането към нови изследователски теми (статията на Зорница Чакмакова върху социалните движения), критическото осмисляне на политиките в областта на знанието (статията на Венелин Петров), както и тестването и доразвиването на ядрото на съвременните социални изследвания на науката и технологиите чрез прилагане към традиционни и нови предмети и диалогизирането с други теоретични традиции (статиите на Венета Митева, Тихомир Митев и Иван Иванов, Иван Чалъков и Ирина Поправко).
Така се оформи и структурата на тематичното ядро на този брой. В него читателят ще види как млад и обещаващ изследовател конструира и заточва своя „методологически скалпел“, преди да пристъпи към емпиричното изследване на важните за всички нас студентски и граждански протести от 2013 година (статията на Зорница Чакмакова), как проницателен представител на днешното „гневно младо поколение“ изявява неадекватността на разработените на „чужда земя“ политики и методологии към трансфера на знания и технологии в България (статията на Венелин Петров) и как завършваща студентка, следвайки своята страст към любимия музикален жанр, достига до неочаквани прозрения в хода на своите първи стъпки в усвояването и прилагането на една трудна изследователска методология (статията на Венета Митева).
Двете статии в последната част представят нашите социологически рефлексии върху продължилите три поредни години полеви изследвания на общността на астрономите от НАО „Рожен“ в рамките на задължителните студентски летни практики. Струва ми се, не е случайно че: 1) и двете са написани в съавторство – осмислянето на видяното, чутото и прочетеното е труден процес, в който диалогът (твърде слаба и „нежна“ дума за често ожесточените спорове и критики) вътре в авторския екип съществено улеснява процеса; 2) и двете статии показват мощта и същевременно ограниченията на теорията на дейците-мрежи при анализа на „полевите данни“. С което – и това се отнася за петте, а не само за последните две статии – показваме отворения характер на съвременните социологически рефлексии върху знанието, търсенето и откриването на нови благодатни предмети за изследване, както и на нови методи и концептуални рамки.

Иван Чалъков

Пловдив, май 2016

_________________________________

 

СОЦИАЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА ФОКУС. В ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛА И ЗНАЧЕНИЯТА

Зорница Чакмакова

 

Резюме: Последните години бяха белязани от редица социални движения в цял свят: Северна и Южна Америка, Европа, Азия. Интензитетът на мобилизациите в различни контексти поставя на изпитание социалните учени. С оглед на зачестилите социални движения и в България е безспорна необходимостта от аналитичен апарат, позволяващ осмисляне и задълбочено разбиране на тези феномени. В настоящата статия са представени основните направления в изучаването на социалните движения. Понятието за социални движения е операционализирано. Акцентът е поставен на перспективата на рамкиране, съсредоточаваща се върху процесите на мобилизация – означаване, конструиране на смисъл, ориентиране на действието, изготвяне на стратегии.

Ключови думи: социални движения, колективно действие, перспектива на рамкиране

 

ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КОМЕРСИАЛНАТА АКАДЕМИЧНА НАУКА В БЪЛГАРИЯ

Венелин Петров

 

Резюме: Настоящата статия поставя под въпрос приложимостта на някои популярни модели, свързани с трансфера на технологии, ролята и мястото на университетите в този процес, които се налагат като своеобразна иновационна парадигма най-вече по линия на европейско финансиране у нас, без да се отчитат националните характеристики. В най-ново време не само емпиричните изследвания са инспирирани от абстрактен и нормативен портрет на връзката между университета и индустрията, но и много полиси инициативи като тази за изграждане на технологично-трансферни офиси (ТТО) в университетите и институтите в страната. Именно неотчитането на институционалните характеристики обрича подобни начинания на неуспех.

Ключови думи: академично предприемачество, университетски технологичен трансфер, предприемачески университет

 

ЛАБОРАТОРИЯ НА МУЗИКАТАПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СОЦИОЛОГИЯТА. ДУЕТЪТ НАУКА И ИЗКУСТВО

Венета Митева

 

Резюме:Статията представя музиката като обект на социологически анализ, като фокусът е върху два музикални жанра, а именно рок музика и електронна музика. Идеята за написването на този текст се породи и от личната ми ангажираност спрямо обекта на изследване, като целта ми бе да разгледам техниката и технологията в творческия процес на създаване на музиката. Основната теория, която използвам, е теорията за дееца-мрежа (Бруно Латур). Главен елемент се явява и представянето на „вкуса на публиката“ (Антоан Енион), както и проследяването на връзката между твореца и аудиторията (Алфред Шютц). Статията се позовава на емпирични данни от теренна работа, проведена в периода 10–30 октомври 2013 г.

Ключови думи: социология на музиката, теория на дейците-мрежи, субкултура, рок музика, електронна музика

 

КОГАТО ЗВЕЗДИТЕ ИЗЧЕЗНАТ. ЗА КОНСТИТУИРАНЕТО НА АСТРОНОМИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ТЯХНАТА АВТОНОМНОСТ

Тихомир Митев, Иван Иванов

 

Резюме: Настоящият текст е опит за анализ на процеса на конституиране на научния обект. Изследвайки случая на астрономията, в частност изследователския ред в Националната астрономическа обсерватория Рожен, статията разглежда една „кризисна“ ситуация, състояла се по време на лятната практика „Наука, технологии, иновации“, част от програмата на студентите от специалност Социология на правото, икономиката и иновациите от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в която вземат участие авторитe. Проблематизирани са понятията обект на изследване, научно познание, наблюдение – така, както се явяват в една актуална изследователска ситуация.

Нота бене: структурата, на която е подчинено изложението, следва една, така да се каже, логика на взривената темпоралност; времето не тече, нито следва, а по-скоро избухва в епицентъра на представената „кризисна“ ситуация. Именно тя, доколкото представлява активно „премерване на сили“ (Латур), носи зарядът, който произвежда не само собствено време, но и пространство, и ред…

Ключови думи: обект на изследване, активност, прагматически подход, теория за дейци-мрежи

 

 

 

ИДЕНТИЧНОСТИ И ПРИВЪРЗАНОСТИ: РИКОШЕТИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА НАБЛЮДЕНИЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЛЮБИТЕЛСКАТА АСТРОНОМИЯ

Иван Чалъков, Ирина Поправко

 

Резюме: Статията анализира световете на професионалните астрономи и на астрономите-любители и тяхната технологична основа чрез един критичен поглед към наложилите се изследователски подходи към този предмет, по-специално теорията на дейците-мрежи (ТДМ) на Бруно Латур и Мишел Kaлoн. Понятието за (професионална) идентичност е разбрано от позициите на „етнография на професиите“. Прави се опит за въвеждане на нов език за описване и анализ на изследваните две познавателни общности на основата на социологията на вкуса и привързаността на Антоан Енион. Проблематизира се „релационисткото разбиране“ на техническия обект в рамките на ТДМ в ситуации на прогнозиране на бъдещите ефекти от въвеждането на този обект и следвайки Греъм Харман, се предлага допълване на подхода на ТДМ с елементи от медийния (артефактичен) анализ на канадския изследовател Маршал Маклуън.

Ключови думи: идентичност, устояване, теория на дейците-мрежи, професионални и любители астрономи, телескоп, цифрова камера, теория на медията на Маршал Маклуън

 

КОГАТО ЛИЧНОТО Е ПОЛИТИЧЕСКО: ПРИНУДА В ИМЕТО НА АВТОНОМИЯТА

Ина Димитрова

 

Резюме: Целта на настоящия текст е да демонстрира едно противоречие в аргументативната схема, разработена от академичните представители и активистите от полето на живота с увреждания (disabilityrightsperspective) по два ключови въпроса – легализирането на асистираното самоубийство, от една страна, и селективният аборт при пренатално установено увреждане на плода, от друга. Използваната от тях аргументативна схема е важна, защото има потенциал да напусне полето на борбата за права и интеграция на хората с увреждания и да изиграе по-обща роля на коз срещу правото на аборт изобщо. Освен това тя прави видим един много важен концептуален проблем, свързан с автономията и по-точно с дефинирането и функционирането на понятието за (не)доброволно действие. С други думи, засяга самото ядро на дискусията за патернализма, която през последните години се радва на засилен интерес.

Ключови думи: асистирано самоубийство, селективен аборт, недоброволно действие, патернализъм

 

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.