TIME AND SIGNS:

SOCIOLOGY IN DIALOGUE BETWEEN GENERATIONS

Issue Editor: Svetla Koleva

CONFLICT AS DIFFERENCE AND DIFFERENCE AS CONFLICT: YESTERDAY AND TODAY

The Ethnic Conflict in Bulgaria – 1989: A Retrospective Analysis and Present-day Implications
Krastyo Petkov

The Ethnic Conflict in Bulgaria – 1989: Present-day Projections
Mihaela Misheva

Cultural Difference Today
Elena Mihaylovska

The Torn by Glocality. Local Fear vs. Global “Threat”
Petya Kabakchieva

CONTEMPORARY SOCIETIES: DIMENSIONS OF INSECURITY

Uncertainty in Post-Human Society
Georgi Fotev

The Great Transition. Bernard Muntyan’s Views on Society and Man, Ideology and the Lie
Petar-Emil Mitev

The Lie: The Importance of Viewpoints. Reflections on Bernard Muntyan, the Ideological Lie and the Case of National Socialism
Boris Popivanov

The Scientist: Scientific and Civic Responsibility for Knowledge, Truth and Lie
Svetla Koleva
LOCATIONS AND GENERATIONS: SOCIOLOGY FACING THE DILEMMAS OF ITS DEVELOPMENT

Generations and Families: 50 Years of Sociology of the Family
Marie-Blanche Tahon
“Such a Small World”. The International Network of Francophone Sociologists in Time and Space  
Patricia Vannier

SOCIOLOGY AND GLOBAL RISKS

China as a System Transition Risk Society: Post-Socialist Transition and Its Risk Components
Chang Kyung-Sup

On the Definition of Salafism and Its Branches
Simeon Evstatiev

PROFESSORIAL LECTURES

On Truth and the University Today
Dimitar Vatsov

MARGINS

Ethnomethodology and the Problem of Everyday Knowledge (K. Koev, Ethnomethodology and the Logic of Everyday Understanding, Sofia: NBU, 2017)
Todor Hristov

IN MEMORIAM

Maxim Molhov (1947–2017)

Scientific Events

A Session of the Institute for Critical Theories of Supermodernity, devoted to the Jubilee of the First Volume of Karl Marx’s Capital (1–2.07.2017, Sofia)
Emil Cohen

International Scientific Session under the Project NEGOTIATE “Negotiating Possibilities for Overcoming Early Job Insecurity and Labour Market Exclusion of Youths in Europe” (5–6.10.2017, Sofia)
Veneta Krasteva

“(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”. 13th Conference of the European Sociological Association (29.08.–1.09.2017, Athens)
Svetlana Hristova, Siyka Kovacheva

“Contemporary Social Challenges and Education in Sociology”, a conference of the Bulgarian Sociological Association and the Department of Economic Sociology at the UNWE (21–22.11.2017, Sofia)
Marieta Hristova

Scientific Conference “Reformation and Revolution” (17–18.11.2017, Sofia)
Megy Popova

Scientific Conference “Hidden and Revealed: Levels of Interpretation in Comparative Religious Studies – Texts and Practices” (28–29.11.2017, Sofia)
Kalinka Yankova

First International Meeting of Young Weber Scholars – Max-Weber-Network (28.11–1.12.2017, Hamburg)
Teodora Karamelska

Conference “Values, Structures and Institutions – 10 Years after Accession to the EU” (1.12.2017, Sofia)
Miladina Monova

40 Years of the Teaching of Sociology at the Faculty of Architecture
Iskra Dandolova

Comments and Reviews

A Large-scale Analysis of the Bulgarian Transition (P.-Е. Mitev, The Transition: Political Aspects, Iztok-Zapad, 2017)
Svetla Koleva

Community with the Other (М. Grekova, Community with the Other. Lectures on Sociology of Social Communities, St. Kl. Ohridski Publ., 2017)
Boryana Bundzhulova

Negative Dialectics of Disagreement (V. Gueorguieva, Multitudes of Discontent: Anthropology of protest movements in Bulgaria 2009–2013, St. Kl. Ohridski Publ., 2017)
Todor Hristov

On a New Research Field: The Gift and Giving to Education (P. Boyadjieva, R. Stoyanova (eds.), The Gift and Cultures of Giving for Education: Theories, Institutions, Individuals, Iztok-Zapad, 2017)
Petya Kabakchieva

The Translator as a Historian of Ideas (S. Atanassov, De la littérature française à la vie. Moyen Age, Temps Modernes, Sofia: Editions Colibri, 2016)
Liliana Deyanova


New books
Abstracts

CONTENTS OF THE 49TH YEAR OF THE JOURNAL SOCIOLOGICAL PROBLEMS

CONTENTS

корица2

 

Не се случва често предисторията на тематичен брой да съвпада напълно с неговия идеен профил. От замисъла до реализацията си „Време и знаци: социологията в диалог между поколенията“ израстваше от общуването между различни поколения в социологията.
Когато през 2016 г. УС на БСА обсъждаше темата на предстоящата научна конференция, споменът за Любен Николов, създател и пръв ръководител на Катедра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, напуснал ни преди двайсет и пет години, спонтанно ни върна към книгата му Време и знаци (1991) – знакова и значима за поколения социолози. Проведената през ноември 2016 г. научна конференция на БСА с разширеното заглавие „Време и знаци: социологията в диалог между поколенията“ обаче щеше да остане само една от рубриките на предстоящия брой на Социологически проблеми (2017/3–4), ако не беше предложението на главния редактор Кольо Коев целият брой да бъде тематично организиран около проблемите, които социологията среща и разрешава в променящите се смислови контексти на собственото си развитие. Предложение – покана да разширим кръга на участниците в диалога и на дискутираните теми, за да погледнем света и неговото социологическо осмисляне чрез срещата на изследователи и изследователски полета, които отвъд националната принадлежност на авторите и локалната актуалност на проблемите правят социологията по-чувствителна и по-релевантна на изучаваната реалност, а светът – по-обозрим и по-разбираем.
Така се роди този брой с автори от България, Канада, Франция и Южна Корея и с анализи на проблеми, които имат колкото локално значение, толкова и глобално измерение. Всяка статия проследява темпоралната и смисловата еволюция на изучаването на разглеждания проблем като напрежение между контекстуални, исторически, социални, политически, културни влияния, на които са подложени и самите изследователи. Предизвикателство за всяко поколение социални учени, разграничаването и изявяването на тези влияния остава висш принцип и основно призвание на научния анализ.
В първата част „Конфликтът като различие и различието като конфликт: вчера и днес“ социолози от три поколения, формирани в различни социалнополитически и институционални условия и изследващи проблеми с различна пространствено-времева ситуираност – Кръстьо Петков (1943–2016), Елена Михайловска, Петя Кабакчиева и Михаела Мишева – показват, че прецизните изследвания и изградената върху тях гражданска позиция са едни от най-сигурните средства срещу политическата манипулация на различията и масовата психоза, родена от непознаването на другия. Втората част „Съвременните общества: измерения на несигурността“ продължава темата за познанието-фалшивото познание-незнанието като източник на нестабилност и дисфункционалност в „постчовешкото общество“ и за научната и гражданската отговорност на социалния учен за търсене на решения на фундаменталните глобални проблеми на несигурността (Георги Фотев) и на лъжата (Петър-Емил Митев, Борис Попиванов, Светла Колева). Към анализа на социологията през нейните „места и поколения“ (трети тематичен блок) се присъединяват Мари-Бланш Таон с критично-аналитичното ѝ изследване на семейството и неговото социологическо изучаване от 50-те години на XX в. досега и Патрисия Вание с описание на ролята и значението на Международната франкофонска социологическа асоциация (МФСА/AISLF), разгледани в съпоставка с историята и мисията на Международната социологическа асоциация (МСА/ISA). Последният тематичен блок „Социалнонаучно познание и глобални рискове“ предлага аналитична дисекция на конкретно общество – съвременното китайско общество (Чан Кьонсоп) и на конкретен феномен – салафизма (Симеон Евстатиев). И тук прецизната дистинкция на комплексните темпоралности, системните преплитания и структурните наслагвания се проявява като гаранция за идентифициране на реалните рискове и срещу опасността от практическо създаване на още по-голяма несигурност при амалгамиране на различни измерения на явленията.
В перспективата на процесите в България и света през 2017 г. този брой придобива допълнително значение. Тук всеки читател ще намери научни, аналитично изведени агрументи, за да се ориентира в шумните и продуциращи страх дебати за опасността от исляма, от мигрантите, от експлозивно развиващия се Китай или за „подводните камъни“ на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, приета в Истанбул през май 2011 г.
А в собствено научен план „Време и знаци: социологията в диалог между поколенията“ е още една следа в съвременната история на социологията и социалните науки, като продължава и развива едноименната рубрика „Време и знаци“, появила се най-напред в списание Младеж и общество преди 1989 г. и просъществувала в началните броеве на списание Критика и хуманизъм (1991/1, 2). Рубрика, която благодарение на своите създатели и автори показва социологията като научно отговорно и социално значимо усилие за разбиране на променящия се свят.

Светла Колева

 

 

ТЕМА НА БРОЯ:

ВРЕМЕ И ЗНАЦИ: СОЦИОЛОГИЯТА В ДИАЛОГ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

Водещ на броя: Светла Колева

КОНФЛИКТЪТ КАТО РАЗЛИЧИЕ И РАЗЛИЧИЕТО КАТО КОНФЛИКТ: ВЧЕРА И ДНЕС

Етническият конфликт в България – 1989 година: ретроспективен анализ и съвременни импликации
Кръстьо Петков

Етническият конфликт в България – 1989 година: съвременни проекции
Михаела Мишева

Културното различие днес
Елена Михайловска

Противоречивата глокалност. Локалният страх срещу глобалната „заплаха“
Петя Кабакчиева

СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВА: ИЗМЕРЕНИЯ НА НЕСИГУРНОСТТА

Несигурността в постчовешкото общество
Георги Фотев

Големият преход: възгледите на Бернард Мунтян за обществото и човека, идеологията и лъжата
Петър-Емил Митев

Лъжата: значението на гледните точки. Разсъждения върху Бернард Мунтян, идеологическата лъжа и националсоциализма като случай
Борис Попиванов

Ученият: научна и гражданска отговорност за знанието, истината и лъжата
Светла Колева

МЕСТА И ПОКОЛЕНИЯ: СОЦИОЛОГИЯТА ПРЕД ДИЛЕМИТЕ НА СОБСТВЕНОТО СИ РАЗВИТИЕ

Поколения (и) семейства: 50 години социология на семейството
Мари-Бланш Таон 

„Един тъй малък свят“: Международната мрежа на социолозите франкофони във времето и пространството
Патрисия Вание

СОЦИАЛНО ПОЗНАНИЕ И ГЛОБАЛНИ РИСКОВЕ

Китай като общество на рисковете на системния преход: постсоциалистическият преход и неговите рискови компоненти
Чан Кьонсоп

По въпроса за дефинирането на салафизма и неговите разновидности
Симеон Евстатиев

ПРОФЕСОРСКИ ЛЕКЦИИ

За истината и университета днес
Димитър Вацов

БЕЛЕЖКИ ПО ПОЛЕТАТА

Етнометодологията и проблемът за всекидневното знание (К. Коев, Етнометодология и логика на всекидневното разбиране, София: НБУ, 2017)
Тодор Христов

IN MEMORIAM

Максим Молхов (1947–2017)

НАУЧЕН ЖИВОТ

Сесия на Института за критически теории на свръхмодерността, посветена на юбилея на том първи на Капиталът на Карл Маркс (1–2.07. 2017 г., София)
Емил Коен

Международна научна среща по проект „NEGOTIATE“ (5–6.10.2017 г., София)
Венета Кръстева

„Да (де)конструираш Европа: капитализъм, солидарности, субективности“ (29.08.–1.09.2017 г., Атина)
Светлана Христова, Сийка Ковачева

„Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ (20–21.11.2017 г., София)
Мариета Христова

Научна конференция „Реформация и революция“ (17–18.11.2017 г., София)
Меги Попова

Научна конференция „Скритото и Откритото – нива на интерпретации в сравнителното религиознание – текстове и практики“ (28–29.11.2017 г., София)
Калинка Янкова

Международна мрежа на млади изследователи на Макс Вебер (28.11–1.12.2017 г., Хамбург)
Теодора Карамелска

Конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“
(1.12.2017 г., София)
Миладина Монова

40 години преподаване на социология в Архитектурния факултет
Искра Дандолова

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Мащабен анализ на българския преход (П.-Е. Митев, Преходът: политологически ракурси,
„Изток-Запад“, 2017)
Светла Колева

Общност с другия (М. Грекова, Общност с другия. Лекции по социология на социалните общности,
УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017)
Боряна Бунджулова

Негативна диалектика на несъгласието (В. Георгиева, Множества на несъгласните,
УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017)
Тодор Христов

За едно ново изследователско поле – дар и дарителство в образованието (П. Бояджиева, Р. Стоянова (съст.), Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности, „Изток-Запад“, 2017)
Петя Кабакчиева

Преводъчът като историк на идеите (S. Atanassov, De la literature à la vie. Moyen Age, Temps Modernes, Sofia: Editions Colibri, 2016)
Лиляна Деянова

НОВИ КНИГИ

РЕЗЮМЕТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СЪДЪРЖАНИЕ НА 49-ата ГОДИШНИНА
НА СПИСАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.