АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА

_______________________________________

 

1000 Со­фия,

ул. „Мос­ков­с­ка“ 13А (стаи 116 и 102)

 

 

Тел.: (02) 980 99 35

Факс: (02) 980 58 95

 

 

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Website:http://www.sp-bg.eu

 

 

 ВАЖНО!!!

УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАТИИТЕ

1. Ръ­ко­пи­си­те се де­по­зи­рат в ре­дак­ци­я­та на спи­са­ни­е­то: Ин­с­ти­тут за изследване на обществата и знанието при БАН, Со­фия 1000, ул. „Мос­ков­с­ка“ 13 А, стая 116, 102.

2. Ав­тор­с­ки­те пра­ва на пуб­ли­ку­ва­ни­те ста­тии при­над­ле­жат на спи­са­ни­е­то.

3. Ръ­ко­пи­си­те тряб­ва да бъ­дат по стан­дарт А4, 30 ре­да на стра­ни­ца, 60 зна­ка на ред. Мак­си­мал­ни­ят обем на ста­ти­и­те е 20 стра­ни­ци. Тек­с­то­ве­те се пред­с­та­вят на елек­т­ро­нен но­си­тел (дис­ке­та или при­ло­жен файл на по­со­че­ния email) за­ед­но с раз­пе­чат­ка в 2 ек­зем­п­ля­ра.

4. Ос­нов­ни­ят текст на ръ­ко­пи­са тряб­ва да бъ­де прид­ру­жен от ре­зю­ме до 200 ду­ми, раз­по­ло­же­но вед­на­га след заг­ла­ви­е­то. Ре­зю­ме­то е крат­ко опи­са­ние на ця­ла­та ста­тия, а не са­мо на из­во­ди­те. След ка­то ста­ти­я­та бъ­де при­е­та за пе­чат, ав­то­рът предс­та­вя пре­вод на тек­с­та на ре­зю­ме­то на ан­г­лийс­ки език.

5. Вся­ка фи­гу­ра и таб­ли­ца тряб­ва да има крат­ко заг­ла­вие. Но­ме­ра­ци­я­та на фи­гу­ри­те и таб­ли­ци­те тряб­ва да бъ­де с араб­с­ки чис­ла. Ко­ло­ни­те на таб­ли­ца­та тряб­ва да имат обяс­ни­тел­но заг­ла­вие.

6. За­дъл­же­ние на ав­то­ра е да взе­ме раз­ре­ше­ние за ци­ти­ра­не­то на пуб­ли­ка­ции, за­щи­те­ни от За­ко­на за ав­тор­с­ко­то пра­во.

7. Бе­леж­ки­те са под ли­ния. По­зо­ва­ва­не­то е, как­то след­ва: ци­ти­ра­не в тек­с­та (фа­ми­лия го­ди­на); в слу­чай, че се ци­ти­ра кон­к­ре­тен от­къс (фа­ми­лия го­ди­на: стра­ни­ца). Нап­ри­мер: (Ве­бер 1997: 49).

8. Биб­ли­ог­ра­фи­я­та в края на ръ­ко­пи­са се да­ва по аз­бу­чен ред в след­ния вид:

ЗА КНИ­ГА:

Фотев, Г. 1999. Кри­за на ле­ги­тим­ност­та. Со­фия: УИ „Св. Кл. Ох­рид­с­ки“, АИ „Проф. М. Дри­нов“.

В слу­чай, че ав­то­ри­те сапо­ве­че от един:

Бъргър, П., Т. Лукман. 1996. Со­ци­ал­но­то кон­с­т­ру­и­ра­не на ре­ал­ност­та. Со­фия: ИК КХ – Кри­ти­ка и Ху­ма­ни­зъм.

ЗА СТА­ТИЯ В СПИ­СА­НИЕ:

Вебер, М. 1997. Ака­де­мич­на­та сво­бо­да в нем­с­ки­те уни­вер­си­те­ти. Со­ци­о­ло­ги­чес­ки проб­ле­ми, 3–4: 49–54.

ЗА ПУБ­ЛИ­КА­ЦИЯ В СБОР­НИК НА КИ­РИ­ЛИ­ЦА:

Хабермас, Ю. 1999. „Към ле­ги­ти­ма­ция чрез чо­веш­ки пра­ва“. В: Ха­бер­мас, Ю. Мо­рал, пра­во и де­мок­ра­ция. Със­тав. и прев. Ст. Йо­тов. Со­фия: Дом на на­у­ки­те за чо­ве­ка и об­щес­т­во­то.

ЗА ПУБ­ЛИ­КА­ЦИЯ В СБОР­НИК НА ЛА­ТИ­НИ­ЦА:

Heller, A. 1988. „On Formal Democracy“. In: Keane, J. (ed.) Civil Society and the State: New European Perspectives. London: Verso.

Ако от един ав­тор се ци­ти­ра по­ве­че от ед­на раз­ра­бот­ка от ед­на и съ­ща го­ди­на, раз­ра­бот­ки­те се но­ме­ри­рат до­пъл­ни­тел­но и с а, б и т.н. Нап­ри­мер: (Вебер 2004а); (Вебер 2004б).

9. Към ръ­ко­пи­са се при­ла­га крат­ка би­ог­ра­фич­на справ­ка за ав­то­ра, ко­я­то включ­ва дан­ни за: за­вър­ше­но об­ра­зо­ва­ние, нас­то­я­ща мес­то­ра­бо­та, как­то и ин­фор­ма­ция за ос­нов­ни мо­мен­ти от про­фе­си­о­нал­на­та му ка­ри­е­ра, на­уч­ни ин­те­ре­си и до три ос­нов­ни пуб­ли­ка­ции. По­соч­ва се и ад­рес за ко­рес­пон­ден­ция, те­ле­фон, факс, email.

20000

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.