ПОСЛЕДНИЯТ БРОЙ НА СПИСАНИЕТО

ГРИЖАТА КАТО БИОГРАФИЧЕН ОПИТ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Водещи: Галина Гончарова, Теодора Карамелска

2019-1а

 

БИОГРАФИЧНИЯТ МЕТОД КАТО РЕСУРС ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

Припомнянето в заника на живота: някои рефлексии върху индивидуалната и социалната промяна

Джоана Борнат 

Full text – PDF

Развитието на устната история в контекста на палиативните грижи във Великобритания

Мишел Уинслоу, Сам Смит

Full text – PDF

Емоционални наративи и емоционални общности в контекста на родителската грижа за хора с увреждания в България

Галина Гончарова

Full text – PDF

ЕТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ДЪРЖАВНИ ПОЛИТИКИ И ГРАЖДАНСКИ ЗДРАВЕН АКТИВИЗЪМ

Приобщаващото образование и хората с увреждания: от грижа, лечение и благотворителност към справедливост и права

Теодор Младенов

Full text – PDF

Увреждането в света на труда: образи на продуктивизма и жестоки обещания

Ина Димитрова

Full text – PDF

Отвъд болестта: социално страдание и социална практика на грижата

Маргарита Габровска

Full text – PDF

Обещанието „2020“: закони за онези, които напускат Омелас

Стоян Ставру

Full text – PDF

СЕМЕЙНА И СОЦИАЛНА ДИНАМИКА НА ГРИЖАТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

„Като цветенце в асфалта, което търси да пробие“: родителски образи на деца с интелектуални увреждания

и аутизъм

Гергана Мирчева

Full text – PDF

Социална изолация на хората с увреждания в България

Аглая Денкова

Full text – PDF

Рекомпозирани семейства: полови роли и етика на грижата

Ния Нейкова

Full text – PDF

ФОРМАЛНА И НЕФОРМАЛНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

От негодувание към опрощение: духовните предизвикателства пред полагащите грижи за хора с деменция

Питър Коулман, Пилар Калаби, Мари Милс

Full text – PDF

„Все още живи, но вече напуснати“: биографични образи на грижата за възрастни хора и болни от деменция

Теодора Карамелска

Full text – PDF

Подкрепа за полагащи грижи за възрастни хорас деменция: анализ на две иновативни програми

Пилар Калаби

СОЦИОЛОГИЯ НА ЕТНИЧНОСТТА

Отвъд изключеността: консумативна култура и измерения на дистинктивността (по примера на кв. „Столипиново“, Пловдив)

Димитър Панчев

Full text – PDF

СОЦИАЛНА ДЕМОГРАФИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РОДИТЕЛСТВОТО

Социално-демографски детерминанти на баланса между работа и личен живот в България. Резултати от Европейското социално изследване

Елица К. Димитрова

Full text – PDF

„Съгласувано“ детство: плурализиране на родителските грижи при семейства от центъра на София

Невена Димова

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

По проблема за половата диференциация и джендър йерархията в исляма

Галина Евстатиева

Full text – PDF

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ РАКУРСИ КЪМ ИКОНОМИКАТА В СЯНКА

Хабутиси на неформалността: социални полета за прилагане на модели на девиантно икономическо поведение

Емилия Ченгелова

Full text – PDF

НАУЧЕН ЖИВОТ - Full text – PDF / Free

Научна конференция на БСА „Европейското социално изследване за България (ESS-ERIC)“

(14 май 2019, УНСС, София)

Мила Минева

Конференция „По-добри възможности за младите хора в Дунавския регион“ (15–17 май 2019, Загреб)

Румяна Желева

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ - Full text – PDF / Free

Общности и личности в социологията (Н. Генов, За социологията, 2019)

Димитрина Димитрова

По следите на консумативната култура (Approaching consumer culture: global flows and local contexts, Blagoeva, E. (ed.), 2018)

Мила Минева

Вместо рецензия(Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: Етажната собственост! 2018; Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! 2019)

Стилиян Йотов

Рекламният слоган – комплексен феномен в един кратък жанр (Г. Фъркова, Езикът на рекламния слоган, 2019)

Людмила Иванова

НОВИ КНИГИ  - Full text – PDF / Free

 


 УВОДНИ ДУМИ

С какви индивидуални и с какви социални ресурси разполагаме, когато се грижим за дете или възрастен човек с увреждане, за родител с прогресираща деменция или в терминален стадий на болестта си? Какво се случва, когато се сблъскаме със стигматизиращо отношение и с публичните образи на „(а)нормалността“; когато се изгубим в потока от (не)официална информация за дадено заболяване или сме притиснати от финансови обстоятелства, а същевременно професионалните ни траектории и проспективността на собствения ни живот отстъпят на заден план?
Това са основните въпроси, на които екипът на проект „Поколенчески модели на справяне с житейски кризи: биографични, социални и институционални дискурси“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“, се опитва да отговори в настоящия брой. Водени сме от убеждението, че реконструирането и анализирането на извънредните, но всекидневни усилия на хората, полагащи грижа, могат да служат в по-мащабна перспектива за измерване на нивото на социална справедливост, на (не)ефективността на социалните политики и на динамиката на генерационната солидарност в България.
Формалната и неформалната грижа ние поставяме в контекста на биографичните изследвания и устната история, а основната методологическа рамка е зададена в сътрудничество с колегите ни от Великобритания – научни консултанти на проекта. Предоставените от тях статии за броя въвеждат за първи път в български социологически контекст ключови и иновативни изследвания за повишаване на самооценката и качеството на живот както на възрастните хора със сериозни здравословни проблеми, така и на техните близки и на професионалните гледачи.
Мишел Уинслоу и Сам Смит концептуализират терапевтичните ефекти на аудио- и видеозаписването на житейски разкази при терминални заболявания и показват как този метод е интегриран в спектъра на палиативните грижи във Великобритания. Джоана Борнат реконструира историята на припомнянето и провокирането на спомени за миналото като холистичен подход, чувствителен към индивидуалните потребности на възрастните хора и болните от деменция, който не само спомага за предотвратяване на социалното им изключване, но оказва съществена подкрепа на семействата им. Питър Коулман, Пилар Калаби и Мари Милс се фокусират върху ситуацията на подобни семейства и предлагат стратегии за овладяване на напрежението и емоционалното „прегаряне“. Теодора Карамелска на свой ред анализира изместванията в биографичната траектория на български респонденти, полагащи грижа за остаряващите си родители, и коментира терапевтичния потенциал на религиозността и наративното конструиране на идентичност.
Биографичните образи на деца с увреждания и на родителите им и тяхното отклонение от „нормалността“, задавана от психо-медицински и по-общи социокултурни (стигматизиращи) сценарии, са вторият тематичен кръг, в който се вписват статиите на Гергана Мирчева, Аглая Денкова и Маргарита Габровска. Ролята на емоциите за овладяване на травмите от трудната социализация в рамките на и извън семейството, както и възникващата оттук емоционална солидарност между родителите е разгледана от Галина Гончарова. Ния Нейкова насочва вниманието си към реорганизацията на семейната структура, в която заради намалената автономност на децата с увреждания се налага преразпределение на труда, а това поражда принудително рамкиране на социалните роли най-вече на майките. Ясно позиционирайки се в широкото и интригуващо съвременно поле на изследванията на живота с увреждане (disability studies), Ина Димитрова анализира ефектите от прекомерното фокусиране върху продуктивността и полезността като критерии за човешка ценност и добър живот, а Теодор Младенов проследява историята на разграничението между „недъг“ и „увреждане“, залегнало в основата на т.нар. социален модел на увреждането. Стоян Ставру описва основните регулаторни линии, по които в края на 2018 и началото на 2019 г. са намерени юридически решения чрез Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги, като показва, че предвижданите в тях услуги и механизми за подкрепа имат целят не само да направят всекидневието на хората с увреждания и на хората в надтрудоспособна възраст по-автономно, но да позволят и на близките им да следват своята житейска и професионална траектория.
Посвещаваме този брой на всички родители на деца с увреждания, с които се срещнахме през последните две години, с особена благодарност на един от тях: Галя Койчева, която от сътрудник на проекта се превърна в наш приятел. Вярваме, че тя, както и всички наши респонденти, е от онези хора, чийто дух „системата“ никога няма да сломи.

Галина Гончарова, Теодора Карамелска

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.