СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

Списание на Института за изследване на обществата и знанието – БАН

Print ISSN – 0324-1572     Online ISSN – 2603-4131

______________________________________________________________

Списанието е реферирано и индексирано от:

ProQuest/Sociological Abstracts (http://www.proquest.co.uk),

CEEOL (http://www.ceeol.com),

EBSCOhost databases (http://www.ebscohost.com)

______________________________________________________________ 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор: Кольо Коев

Зам. главен редактор: Кръстина Петкова

Отговорен секретар: Теодора Карамелска

Членове: Бруно Латур, Зджислав Краснодембски, Иван Чалъков,
Йосип Растко Мочник, Йоханес Вайс, Лиляна Деянова, Мартин Канушев,
Пепка Бояджиева, Рихард Мюнх, Румяна Стоилова, Светла Колева,
Таня Неделчева, Татяна Коцева, Теодора Карамелска

______________________________________________________________

Технически сътрудник: Николай Янков

Предпечат: Пламен Иванов

Коректор: Мариана Видулова

______________________________________________________________

© Институт за изследване на обществата и знанието – БАН,

Българска социологическа асоциация (БСА)

______________________________________________________________

Социологически проблеми е единственото академично списание на българската социологическа общност. То се ръководи от разбирането, че социологията е „подвижна“ наука, поради което ключов момент от социологическото мислене е работата по границите. Това ще рече, че тя трябва да се стреми към ясно съзнание за собствените (моментни) граници и същевременно да бъде отворена за взаимодействие с другите науки. Проектиран върху политиката на списанието, този принцип означава да се постави специален акцент върху интердисциплинарната и трансдисциплинарната работа, която, от една страна, дава възможност за формиране на социологически „анклави“ в чужди области, а, от друга, позволява познати – социологически – полета да бъдат видени с „други“ очи.
Важен аспект на издателската философия е съзнанието, че живеем във време, в което България трябва бързо да наваксва очевидния дефицит на демократична политическа култура, което предполага дълбоко преосмисляне на ролята на социологическото знание в условията на радикални социални промени. Оттук и ключов стремеж на списанието е да осигури поле за интелектуален дебат, свързан с формирането на критичен политически публичен дискурс.

Излиза два пъти годишно: Брой 1 (юли–август); Брой 2 (ноември–декември).

______________________________________________________________

Всички страни, участващи в тази публикация (автори, редактори, рецензенти) трябва да се придържат към следните етични стандарти, разработени в съответствие с Кодекса за поведение и насоките за добри практики на Комисиятапо етика на публикациите.

Академични етични стандарти:

Когат дават текста си за публикуване авторите заявяват, че той е изцяло резултат на техния собствен труд и че не е бил публикуван или представен за публикуване другаде, че всички използвани източници на научни данни са потвърдени и цитирани по подходящ начин; че ръкописът не съдържа неточни, умишлено фалшифицирани или измислени данни. Авторите трябва да информират редакторите за всички важни неточности или грешки, които са забелязали след подаването им или след публикуването на техния доклад.
От рецензентите се очаква да оценят документите, които са се съгласили да рецензират като се придържат към най-високите академични стандарти в своята област на компетентност, да декларират всеки възможен конфликт на интереси, който би могъл да повлияе на тяхната рецензия, да откажат да рецензират текстове, които не влизат в компетенцията им и да докладват в рецензиите си всякакво неправомерно поведение, което забележат, включително грешки, неточности, важни източници, които ни са цитирани, плагиатство и т.н. Рецензентите нямат право да използват части от текста в свои собствени изследвания преди неговата публикация.
В качеството си на тези, които взимат окончателните решения за публикуването на всеки подаден текст, редакторите са тези, които гарантират почтеността в публикациите на Социологически проблеми.

Справедлив и прозрачен процес на партньорска оценка

● Всички получени текстове, които влизат в компетенцията на Социологически проблеми (както последното е описано в началната страница на списанието), се изпращат за сляпа рецензия на двама независими рецензенти. Изключения се правят за поканени автори на текстове и за рецензии на книги, които не са предмет на сляпа редакция. Ако оценките на двамата рецензенти се различават значително, текстът се изпраща на трети рецензент. Окончателното решение за публикуване на представения текст се взима от главния редактор. След като бъде взето, то не може да бъде променено, освен в случай на положително решение в приетия текст бъде открита сериозна измама.
● Решението на редакторите за публикуването на подаден текст се основава изцяло на това, дали той влиза в компетенцията на Социологически проблеми и на научната му стойност. Решението се взима без оглед на пол, националност, гражданство, академичната или институционалната позиция, религиозна принадлежност, политическа или сексуална ориентация.

Конфиденциалност

● Както редакторите, така и рецензентите са длъжни да третират подадените текстове като анонимни и поверителни по време на целия редакционен процес.
● Редакторите не могат да разкриват самоличността на рецензентите.
 


 

 

МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ НАШЕТО СПИСАНИЕ В СЛЕДНИТЕ КНИЖАРНИЦИ:

СОФИЯ - СУ "Св. Климент Охридски", БАН (пл. Народно събрание №1), "Български книжици" (до Кристал, ул. Аксаков №10), НБУ (корпус 1, ет.2), книжарницата на бул. Цариградско шосе №89 (бл.112, вх.Г - до хотел Плиска), "АБВ-Писмена" (в НДК), "Нисим" (бул. Васил Левски №59), както и в редакцията на списанието (ул. Московска 13А, стая 116)

БЛАГОЕВГРАД - книжарница на ЮЗУ "Неофит Рилски"

В. ТЪРНОВО - книжарница на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ПЛОВДИВ - ПУ "Паисий Хилендарски", в катедри "Критическа и проложна социология" и "Проложна и институционална социология"

Може да закупите електронен вариант на цял брой или отделни статии (в PDF формат) от сайта www.ceeol.com - C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library)

YOU CAN BUY FULL TEXT PDF ARTICLES AT: www.ceeol.com - C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library)

Можете да закупите отделни статии в pdf-формат в електронната библиотека C.E.E.O.L. на адрес:

www.ceeol.com - C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library)

Можете да закупите достъп до статиите в този сайт в pdf-формат.

Годишният абонамент е в размер на 40 лева. Заплащането става по банков път.

Банкова сметка: ............................................................

След това ни напишете мейл с данните от превода и ще получите обратно име и парола за достъп.

 

 

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.