Koriza 2 2018

 

 

Настоящият тематичен брой е опит да представим, а така и да защитим методологичния потенциал на джендър подхода в академичните изследвания. Джендър подходът цели да преодолее „епистемологичния недостатък“ на универсалисткото мислене, игнориращо гледната точка на „другите“, в т.ч. тази на жените, като отваря мисловни пространства за един по-плуралистичен и по-толерантен свят на различията, мислени и реализиращи се като позитивни същности. Свят, в който обезправените, колонизираните, маргиналните (въпреки заложените противоречия на „културата на жертвата“) остойностяват своя житейски опит, чрез който нормативните да видят „другия“ в себе си.
Началото на броя задава статията на К. Славова, в която е систематизирано разноречието на български на англоезичния термин „gender“. Езиковата „хетероглосия“ (демонстрирана и в статиите в броя) създава на пръв поглед концептуален хаос, но всъщност е път към преосмисляне на остарелите бинарни категории. Темата за неравенствата по пол е представена в анализа на кроснационално емпирично изследване (Р. Стоилова, П. Илиева-Тричкова), показващо, че наред с други фактори на институционално ниво висшето образование има социализиращ ефект особено при мъжете, когато избират работа, която да съвместяват със семейните задължения.
В тематичната рубрика за пол и идентичности в криза са представени различни казуси на идентичностна уязвимост. Амбивалентният опит на жените, които се борят да реализират „мандата на майчинството“, овластени и обнадеждени чрез технологиите на асистирана репродукция да постигнат желаното бебе и все по-зависими и подчинени на медицинските технологии
(Т. Коцева, И. Тодорова, Ю. Панайотова). Признанието на психичния и социалния пол на хора, живеещи в дискомфорт със зададения по рождение биологичен пол, като основание да променят своя граждански пол (С. Ставру) –
последователна практика на българския съд, поставяща под съмнение безпристрастността на Конституционния съд да използва „предефинирането на пола“ като аргумент срещу т.нар. Истанбулска конвенция. Хабитусната неувереност на мъжете, които в годините на преход не могат да отговорят на представите за достойна мъжка роля в семейството, допълнително утежнена чрез националистичните призиви за възраждане на „традиционната българска мъжественост“ (А. Лулева). Изградените върху стереотипи и страхове нагласи към хомосексуалните, обричащи ги на социална изключеност и прикритост (Ш. Даракчи).
Историческият блок от статии се фокусира върху ставането на жените като политически субекти, както „отдолу“, чрез афективната среда на женския опит – нейната болка и социално страдание, намерили израз в гладните женски бунтове в годините 1915–1918 (С. Димитрова), така и „отгоре“, чрез мобилизация на жените-активистки, обединени в национални и международни женски мрежи, част от които е Малката женска антанта (К. Даскалова).
Изкушеният от психоаналитичния дискурс читател ще навлезе в един лаканиански прочит на мъжкото и женското (Я. Йерков), надмогващ фройдистките идентификации с фалическото и преформулиращ лишеността на женското в особен вид наслаждение (образа на Медея).
Статиите в раздела за антиджендър идеологиите в глобален и европейски контекст, разнищват аргументите на хулителите на „джендър идеологията“ (понятие, изобретено от самите тях). Анализирани са както случаят на „джендър“ истерията в дебата около приемането на Истанбулската конвенция в България (Е. Станоева), така и германският случай на хипохондрична съпротива срещу външните спрямо „националното тяло“ заплахи: джендър, мигранти, бежанци и пр. (М. Беренсен). Широката коалиция: християнски църкви, консерватори, националисти, популисти, крайно десни, леви и пр. субекти, артикулиращи „джендър“ заплахата (Р. Кухар), е знак, че либералните ценности са в криза и не могат „да произведат съгласие“. Но, от друга страна, политиката на манипулациите, изразяваща немощта на антилибералните сили да произведат реформи, провокира още повече необходимостта от знания за променящите се полови и джендърни идентичности на мнозинствата и малцинствата.

 

Татяна Коцева

 

 

Тема на броя:

ПОЛИФОНИЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯТА

Водещ на броя: Татяна Коцева

 

 

Изгубени в превода: джендър разноречията на български

Корнелия Славова

Full text – PDF

Способността да се избира като измерение на неравенствата по пол

Румяна Стоилова, Петя Илиева-Тричкова

Full text – PDF

Лабиринти на желанието: Природа, технологии и джендър в дискурса за асистираната репродукция

Татяна Коцева, Ирина Тодорова, Юлия Панайотова

Full text – PDF

Вариации на пола в българската съдебна практика

Стоян Ставру

Full text – PDF / Free

Мъже и мъжествености в постсоциалистическа България

Ана Лулева

Full text – PDF / Free

Дискурси за хомосексуалността в България: обществени представи и научни подходи

Шабан Даракчи

Full text – PDF

„Дайте ни мъжете, пуснете ги да си дойдат и те ще ни намерят всичко, което ни трябва: Първата световна война, женските бунтове и политиките на женска еманципация

Снежана Димитрова

Full text – PDF / Free

Little Entente of Women/Малката женска антанта и феминистките движения на Балканите през 20-те и 30-те години на ХХ век

Красимира Даскалова

Full text – PDF 

Хипохондрични идентичности: Джендър и национализъм в Германия

Марен Беренсен

Full text – PDF 

Хипохондрични идентичности: Джендър и национализъм в България

Елица Станоева

Full text – PDF 

Антиджендър кампаниите, атаката срещу либералните ценности и политиките на страха

Интервю на Шабан Даракчи и Татяна Коцева с Роман Кухар

Full text – PDF 

За пола, за джендъра и... за звездите. Какво може да ни каже психоанализата за мъжкото и за женското? Един лаканиански прочит

Яня Йерков

Full text – PDF 

За разлагането на понятието „опасност“ или как се конструира и кодефицира „риск“

Мартин Канушев

Full text – PDF / Free

Движещата сила зад парите: анализ на връзката между „собственост“, „държава“ и „пари“

Димитър Кацарски

Full text – PDF 

Тенденции и перспективи пред социалните пари в Европа

Цветелина Маринова

Full text – PDF 

Илдефонсо Серда: предшественик на Чикагската школа в урбаносоциологията

Искра Дандолова

Full text – PDF

Две научни сесии на Института за критически теории на свръх-модерността (29 юни–01 юли, 2–3 ноември 2018 г., София).

Таня Орбова, Георги Медаров

Световен форум по социални науки (25–28 септември 2018 г., Фукуока, Япония)

Стефан Ем. Николов

Конференция „Благосъстояние и социално включване в Европа (с фокус върху Югоизточна Европа), (5 октомври 2018 г. София)

Ния Нейкова

Социологията като строга наука (за Г. Фотев. Социологията като строга наука)

Мартин Канушев

Поколенчески политики и културноисторически сюжети (за Г. Гончарова. Политики на „поколението“. Генерационни деления в България през втората половина на XIX и началото на XX век“)

Албена Хранова

История на всекидневието „отгоре“ – възможна ли е? (За Ив. Еленков. Орбити на социалистическото всекидневие)

Даниела Колева

„Всичко в името на плана, всичко за благото на плана“: за неизбежността на авариите и катастрофите в условията на социалистическата индустриализация в България.

(За Д. Вачков. Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация)

Пепка Бояджиева

Делата като вяра (За С. Евстатиев. Салафизмът в Близкия изток и границите на вярата)

Павел Павлович

Предизвикателства на индивидуализацията (За N. Genov. Challenges of Individualization)

Янцеслав Янакиев

Нови книги / New books

Full text – PDF / Free

Съдържание на 50-ата годишнина на списание Социологически Проблеми

Contents of the 50th year of the JournalSociological Problems

 

Тема на броя:

ПОЛИФОНИЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯТА

Водещ на броя: Татяна Коцева

 

THE POLYPHONIC POTENTIAL OF GENDER STUDIES

Issue Editor: Tatyana Kotzeva

 

Изгубени в превода: джендър разноречията на български

Корнелия Славова

Lost in Translation: Gender Heteroglossia in Bulgarian

Kornelia Slavova

Abstract: The paper discusses the translations of the English analytical category gender in Bulgarian culture, the humanities and social sciences during the last decades. First, it traces the shifting meanings and uses of the term in Western feminist theory and its complicated relations with language, sexuality, subjectivity, and identity to explain how they function as a set of regulatory norms that materialize and fix the body. Then it analyses how these meanings have been re-signified in the Bulgarian context, tracing various translation equivalents of gender such as “rod”, “pol”, “socialen pol”, “rodov pol”, and others until its recent usage in political discourses as an empty referent. The dispersal and co-existence of these multiple translation variants and strategies are analyzed as a process of heteroglossia, which has generated chaos and conceptual confusion but has also demonstrated the need to re-consider and transcend the archaic binary thinking and analytical structures in Bulgarian society.

Keywords: gender; translation; sexuality; heteroglossia

Full text – PDF

Способността да се избира като измерение на неравенствата по пол

Румяна Стоилова, Петя Илиева-Тричкова

The Capability to Make Choices as a Dimension of Gender Inequalities

Rumiana Stoilova, Petya Ilieva-Trichkova

Abstract: The present article explores the capability as a dimension of inequalities between men and women. In order to achieve this, we test the factors which influence on the traditional norm that women should be prepared to cut down on their paid work for the sake of their family, the importance of work-family balance in the context of job-search and time spent on unpaid housework as a constraint of the freedom to decide how to spend your time and to plan your activities independently. Our study builds upon the capability approach framework and contributes to the studies which have applied it in the sociology with regard to work-life balance from a gender perspective. The results show that the main differences between young men and women are related with three individual-level factors: education, labour market status and having a child in the family. The empirical findings regarding the factors at macro-level contrast previous research which shows that individual’ capabilities for work-life balance are shaped by policies and norms, reflected in the take-up of parental leave, childcare, and part-time work, but reveal that the major differences between young men and women at macro level are due to the amount of family/children benefits received in the country where they live in. Higher share of family benefits decreases the importance of work-family balance when searching for a job. Our study also shows that in contrast to women, the estimated odds of considering the work-family balance as important when choosing a job are higher for men in countries belonging to Conservative, Mediterranean (family-oriented) and Post-Socialist welfare regimes than they are for men in Liberal regimes.

Keywords: Capability; work-family balance; gender norms; gender inequalities; family policies

Full text – PDF

 

Лабиринти на желанието: Природа, технологии и джендър в дискурса за асистираната репродукция

Татяна Коцева, Ирина Тодорова, Юлия Панайотова

Labyrinths of Desire:Nature, Technology and Genderin the Discourses of Assisted Reproduction

Tatyana Kotzeva, Irina Todorova, Yulia Panayotova

Abstract: The purpose of this article is to present the subjectivities of women under-going procedures of assisted reproduction (ART), and the new forms of individuation and autonomy those entail. The debates about reproductive autonomy for women using in vitro reproductive procedures revolve around the question to what extend ARTs empower and further propel women’s actions and desires to become mothers, and on the other hand to what extent these technologies create barriers and limitations to their reproductive rights and choices. The empirical study we present is based on women’s narratives posted on fertility clinic blogs and internet discussion forums. We explore the themes of: constructing an agentic identity through knowledge, sensitivity to and control of the body and the procedures, relational and shared identities, an agentic self through persistence. The women’s voices which we heard and analyzed confirm the ambivalence of their experiences: on the one hand empowerment and hopefulness through ARTs which lead to the desired child; on the other hand – becoming more dependent on the medicalizing technologies.

Keywords: women; agentic identity; gender; assisted reproduction/ART; body; experience; internet forums and blogs.

Full text – PDF

Вариации на пола в българската съдебна практика

Стоян Ставру

Gender Variations in Bulgarian Case Law

Stoyan Stavru

Abstract: The article examines the legal regulation of sex in Bulgarian legislation as well as the jurisprudence on the criteria under which sex change is allowed. Among the prerequisites for sex change are analyzed: the establishment of a lasting contradiction between civil and psychological sex/gender, the existence of a serious and unwavering desire for change of the sex/gender and lack of mental illness and abuse. The key decisions in Bulgarian case law since 2000 are presented.

Keywords: law; gender; gender change; case law; individualization; civil registration; personal identity

Full text – PDF / Free

Мъже и мъжествености в постсоциалистическа България

Ана Лулева

Men and Masculinities in Post-Socialist Bulgaria

Ana Luleva

Abstract: The aim of this paper is to present some new forms of masculinities in the contemporary Bulgarian society. It is argued that the process of increasing re-traditionalisation in the last years is closely connected with the popular type of the „traditional Bulgarian masculinity“. This symbolic construction of masculinity is striving to become hegemonic and could be understand as a response of the threatened, subordinated masculinities to the current situation of precarity and anxiety.

Keywords: masculinities; hegemonic masculinities; caring masculinities; re-traditionalisation

Full text – PDF / Free

Дискурси за хомосексуалността в България: обществени представи и научни подходи

Шабан Даракчи

Discourses on Homosexuality in Bulgaria: Societal Attitudes and Scientific Approaches

Shaban Darakchi

Abstract: Nowadays, homosexuality is among the most controversial topics in public debates. In times of rapid globalization and social media, certain new global discourses have emerged. These often approach homosexuality as a homogenous and one-sided phenomenon, not taking into account specific local realities regarding homosexual minorities. Based on a content analysis of social media comments in the period October 2017 – September 2018, this study aims to investigate (1) the main attitudes towards homosexuality based on fears and prejudices; (2) the interchangeable use of the terms „gender“ and „homosexuality“; (3) the notions of LGBTI activism and (4) the deficiency of knowledge in the scientific discourses in Bulgaria. Engaging with the scientific studies of homosexuality, this analysis emphasizes the need of historicization of homosexuality as a tool for a better understanding and overcoming of one-sided interpretations in the scientific and the public discourses.

Keywords: homosexuality; LGBTI; stereotypes; science; Bulgaria

Full text – PDF

„Дайте ни мъжете, пуснете ги да си дойдат и те ще ни намерят всичко, което ни трябва: Първата световна война, женските бунтове и политиките на женска еманципация

Снежана Димитрова

Give Us Our Men, Let Them Come Back Home, And They Will Give Us Everything We Need”:

World War I, the Women’s Revolts, and the Policies of Women’s Emancipation

Snezhana Dimitrova

Abstract:Studying the various forms of women’s political and civic activity during the First World War, the article reveals a different resource of women’s agency (and emancipation), i.e., the affective environment of women’s experience (their pain and their social suffering). Emphasizing the problem of (micro and macro) corruption, a specific social phenomenon that the anger of women made publicly visible, the article also stresses a new process, i.e., “becoming aware of what it means to be a woman” and “what it means to be a man” (beyond the horizon of defined gender roles). The author reveals why it was precisely the anger of women (the poor one’s, in many cases uneducated) that expressed “the horror of their coercive situation showing its face” (M. Duras). Thus, the article is an attempt to rethink the national modern project and certain mechanical and idealistic interpretations (by left-wing and right-wing historians) of the growth of political awareness among new historical subjects: the people, the workers, women. Thus the author emphasizes how the new joint communities of men and women were formed (communities that cut across gender, social and class divisions) in the course of resistance against the threatened ontology – what is in fact just and what isn’t. In this way, the moral boundaries of society were revealed (inasmuch as the fact that those boundaries were being crossed provoked joint resistance against this transgression). Along with this, other boundaries (those between good from evil) became clearly perceptible, and hence, a “new ethical society” became suddenly thinkable (a society in which hunger, bad hygiene and death from social diseases, such as typhus fever, tuberculosis, alcoholism, would no longer be part of the normal order of things). The article attempts to show how it was precisely the emancipation of (ordinary and often uneducated) women from their forced passivity and social unhappiness that contained other views of women about the social world.

Keywords: women's revolts; affect; microhistory; First World War; corruption; diseases; gender studies

Full text – PDF / Free

Little Entente of Women/Малката женска антанта и феминистките движения на Балканите през 20-те и 30-те години на ХХ век

Красимира Даскалова

Little Entente of Women and the Feminist Movements in the Balkans during the 1920s and 1930s

Krassimira Daskalova

Abstract: While Southeastern European (SEE) women’s activism should not be judged against a Western yardstick, it developed in tandem with women’s movements in the West and was influenced by the global context and networks (such as the International Council of Women, the International Woman Suffrage Alliance, the Women’s International League for Peace and Freedom). The article deals with the entanglements (and tensions) between the Balkan women’s organizations and their leaders within the so-called Little Entente of Women, established in Rome in May 1923 by activists from Yugoslavia, Bulgaria, Romania, Greece, Poland and Czechoslovakia. Comparing the agendas and activities of the international, regional (such as the Little Entente of Women) and national organizations would help us reconstruct their “histoire croisée”, and start developing a trans-national perspective which is almost lacking in the women’s and gender history of SEE so far.

Key words: Little Entente of Women; transnational history; “entangled history”;

women’s movements and organizations; feminisms

Full text – PDF 

Хипохондрични идентичности: Джендър и национализъм в Германия

Марен Беренсен

Hypochondriac Identities: Gender and Nationalism in Germany

Maren Behrensen

Abstract: The fierce political debates around ‘gender’, typically derided as ‘gender ideology’ by opponents, have become a focal point for political alliances between the political mainstream and the far-right. To the extent to which ‘gender’ bothers classical conservatives and liberals, populists and the far-right are able to use the topic to make themselves appear less extremist. For them, gender is a gateway to political respectability and influence. At the same time, nationalist rhetoric paints ‘gender ideology’ as an existential threat to the fabric of modern societies and thus panders to the traditional support base of these movements. In this context, ‘gender ideology’ has a function similar to that of ‘immigration’. It evokes images of eradicated borders and irreparably damaged value systems; of an outside threat to a supposedly pure national and moral identity in dire need of protection. This contribution will look at these developments in the German context, with specific attention to the role of the new far-right party AfD in bringing together religious, nationalist, and conservative voices.

Keywords: nationalism; anti-feminism; gender; populism

Full text – PDF 

Хипохондрични идентичности: Джендър и национализъм в България

Елица Станоева

Hypochondriac Identities: Gender and Nationalism in Bulgaria

Elitza Stanoeva

Abstract: In the perspective of “hypochondriac identities”, this article analyzes anti-gender discourses in Bulgaria which emerged in the last year triggered by the Council of Europe Convention on Preventing and Combatting Violence against Women and Domestic Violence (also known as the Istanbul Convention). Treating these discourses as nationalist (and not just conservative), the article traces their intersection with existing anti-refugee discourses. The first section sketches how out of the left-right fragmentation of the post-socialist political terrain a nationalist consensus emerged, which would provide both a social glue for parties’ crumbling legitimacy and political justification for coalitions across the presumably unbridgeable post-1989 divides of “left and “right”. The follow-up section tackles the opposition to the Istanbul Convention by the main political parties, both “right and “left”, as well as by professionally organized interest groups. The common denominator of various anti-gender positions is the fear that introducing “gender“ as a legal term would open the door for LGBTI rights. This alarmism has a strong populist appeal due to still dominant homophobia in Bulgarian society. The final section outlines parallels between the anti-gender and anti-refugee discourses as well as the points where they overlap and mutually amplify in the political positions against the Istanbul Convention.

Keywords:violence against women; ethnic minorities; refugees; “gender ideology”; LGBTI rights

Full text – PDF

Антиджендър кампаниите, атаката срещу либералните ценности и политиките на страха

Интервю на Шабан Даракчи и Татяна Коцева с Роман Кухар

Anti-gender Campaigns, the Attack against Liberal Values and the Policies of Fear

Roman Kuhar interviewed by ShabanDarakchi andTatyanaKotzeva

Full text – PDF 

За пола, за джендъра и... за звездите. Какво може да ни каже психоанализата за мъжкото и за женското? Един лаканиански прочит

Яня Йерков

Of Sex, Gender and… Stars. What Psychoanalysis Can Tell Us about Masculine

and Feminine? A Lacanian Reading

Janja Jerkov

Abstract: On the Gender Studies debate over the meaning of being woman or man psychoanalysis has a lot to contribute. But its message is easily misunderstood if one doesn’t speak its language. Its acquisitions can only be evaluated within the context of clinical listening, which considers what is really produced in the unconscious rather than what is believed or wished for. Within this context sexuality and sexual identity are posed as “lack” and the impasses generated by the function of enjoyment (jouissance) are the only ones operating in the unconscious instead of the illusion of a relation existing between the masculine sexual position and the feminine sexual position. The speaking being (parlкtre) can only “play man” or “play woman” in contrast, for example, with the common transgender narrative of “believing oneself to be a woman” or “believing oneself to be a male”. Masculinity and femininity are not intrinsic characters. Rather they result from how the sexes relate to each other.

Keywords: gender; psychoanalysis; lack; sexual difference; identification

Full text – PDF

За разлагането на понятието „опасност“ или как се конструира и кодефицира „риск“

Мартин Канушев

On the Decomposition of the Concept of “Danger”,or How “Risk” is Constructed and Codified

Martin Kanoushev

Abstract: The article represents a critical and reflexive sociological research on a fundamental social problem, which overturns the specific historical manner of exercise of power in our contemporaneity: there is a general reversal into the central object-target of governing intervention, which technological matrix is no longer constituted upon the concept of “danger”, (“dangerous subject”), but through the notion of “risk”, (“risky profile”). The most important political consequence out of this extraordinary metamorphosis is the comprehensive penetration of “risky factors“ over the endless surface of the social reality, from the basic structures of personatily through everyday live to the collective forms and institutional crystallizations: individual, group, class, community, minority, movement, organization, party, nation, state, ethnos or race, which, with their genuine subsistance, are actual, potential or virtual threat for the social safety. Irreversible integration of the “risky segments“ into the one and all life-spheres of the contemporary complex societies has got as a general effect the dynamization of the social change, the unique constant that reproduces sustainably: this is “a risky society”, in which the global problem of permanent uncertainty within all her dimensions possesses fateful significance for the humanity.

Keywords: power; technology; strategy; prevention; danger; risk

Full text – PDF / Free

Движещата сила зад парите: анализ на връзката между „собственост“, „държава“ и „пари“

Димитър Кацарски

The Driving Force behind Money:An Analysis of the Connection between “Property”, “State” and “Money”

Katsarski Dimitar

Abstract:Many studies are concerned with what the functions of money are, but not as much with what money actually is. This text will try to advance the knowledge on this matter in several steps. It begins with a brief summary of the history of money and the different forms it has taken throughout certain historical periods. Then it continues by outlining the key moments in the development of the theories of money. By capitalising on the information gained from them, this article will reach a point which will provoke the necessity of alalysing the relationship between the constructive elements of money – “object“ and “property“ – and their relationship with the state. As a result, the theories that have been covered will be advanced in a manner that will bring forward the pivotal moments in the development of the logic behind the nature of money. This will provide analytical tools for a more precise understanding of the process of wealth creation and the potential of its empirical measurement.

Keywords:money; property; state; power

Full text – PDF

Тенденции и перспективи пред социалните пари в Европа

Цветелина Маринова

Trends and Perspectives of Social Money in Europe

Tsvetelina Marinova

Abstract: The global financial and economic crisis accelerated and deepened the crisis in the European Union which causes originated in its political and institutional framework. In the context of the difficulties to the states and the market to resolve increasing inequality, poverty and social isolation, civil society initiatives and organizations in the social economy have become an effective tool against the crisis. In this regard social finance has speeded up its development and dissemination. The paper aims at discussing trends and perspectives to social money in Europe.

Keywords: social economy; social finance; complementary currencies; cooperative banks; credit cooperatives

Full text – PDF

Илдефонсо Серда: предшественик на Чикагската школа в урбаносоциологията

Искра Дандолова

Ildefonso Cerdà: A Precursor of the Chicago Schoolin Urban Sociology

IskraDandolova

Full text – PDF

Две научни сесии на Института за критически теории на свръх-модерността (29 юни–01 юли, 2–3 ноември 2018 г., София).

Таня Орбова, Георги Медаров

Two Scientific Sessions of the Institute for Critical Theories of Supermodernity (June 29 July 1, November 2–3, 2018, Sofia)

Tanya Orbova, Georgi Medarov

Световен форум по социални науки (25–28 септември 2018 г., Фукуока, Япония)

Стефан Ем. Николов

World Social Science Forum (September 25–28, 2018, Fukuoka, Japan)

Stefan Em. Nikolov

Конференция „Благосъстояние и социално включване в Европа (с фокус върху Югоизточна Европа), (5 октомври 2018 г. София)

Ния Нейкова

Conference “Well-being and Social Inclusion in Europe (with a focus on Southeast Europe), (October5, 2018,Sofia)

Niya Neykova

Социологията като строга наука (за Г. Фотев. Социологията като строга наука)

Мартин Канушев

Sociology as a Rigorous Science (Georgi Fotev, Sociology as a Strict Science)

Martin Kanoushev

Поколенчески политики и културноисторически сюжети (за Г. Гончарова. Политики на „поколението“. Генерационни деления в България през втората половина на XIX и началото на XX век“)

Албена Хранова

Generation Policies and Cultural-historical Themes (Galina Goncharova, “Generation” Policies.

Generational Divisions in Bulgaria in the Second Half of the 19th and the Early 20th Century)

Albena Hranova

История на всекидневието „отгоре“ – възможна ли е? (За Ив. Еленков. Орбити на социалистическото всекидневие)

Даниела Колева

History of Everyday Life from “Above”: Is It Possible?(Ivan Elenkov, Orbits of Socialist Everyday Life)

Daniela Koleva

„Всичко в името на плана, всичко за благото на плана“: за неизбежността на авариите и катастрофите в условията на социалистическата индустриализация в България.

(За Д. Вачков. Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация)

Пепка Бояджиева

“All in the Name of the Plan, All for the Good of the Plan”: On the Inevitability of Breakdowns and Accidents under Socialist Industrialization in Bulgaria. (Daniel Vachkov, Breakdowns and Accidents. A Chronicle of Socialist Industrialization)

Pepka Boyadzhieva

Делата като вяра (За С. Евстатиев. Салафизмът в Близкия изток и границите на вярата)

Павел Павлович

Works as Faith (Simeon Evstatiev, Salafism in the Middle East and the Borderlines of Faith)

Pavel Pavlovich

Предизвикателства на индивидуализацията (За N. Genov. Challenges of Individualization)

Янцеслав Янакиев

Challenges of Industrialization(Nikolai Genov, Challenges of Individualization)

Yanzislav Yanakiev

Нови книги / New books

Full text – PDF / Free

Съдържание на 50-ата годишнина на списание Социологически Проблеми

Contents of the 50th year of the JournalSociological Problems

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.