ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

Всички страни, участващи в процеса на публикация (автори, редактори, рецензенти), трябва да се придържат към следните етични стандарти, разработени в съответствие с Кодекса за поведение и насоките за добри практики на Комисията по етика на публикациите.


Академични етични стандарти:
•    Когато дават текста статията си за публикуване, авторите заявяват, че той тя е изцяло резултат на техния собствен труд и че не е била публикувана или представена за публикуване другаде, че всички използвани източници на научни данни са потвърдени и цитирани по подходящ начин; че ръкописът не съдържа неточни, умишлено фалшифицирани или измислени данни. Авторите трябва да информират редакторите за всички важни неточности или грешки, които са забелязали след подаването им или след публикуването на тяхната статия.
•    От рецензентите се очаква да оценят статиите, които са се съгласили да рецензират, като се придържат към най-високите академични стандарти в своята област на компетентност, да декларират всеки възможен конфликт на интереси, който би могъл да повлияе на тяхната рецензия, да откажат да рецензират статии, които не влизат в компетенцията им, и да докладват в рецензиите си всякакво неправомерно поведение, което забележат, включително грешки, неточности, важни източници, които не са цитирани, плагиатство и т.н. Рецензентите нямат право да използват части от статията в свои собствени изследвания преди нейната публикация.
•    В качеството си на арбитри за публикуването на всеки подаден ръкопис, редакторите са тези, които гарантират почтеността на редакторската политика на Социологически проблеми.


Справедлив и прозрачен процес на рецензиране
•    Всички получени статии, които влизат в компетенцията на Социологически проблеми (както последното е описано в началната страница на списанието), се изпращат за сляпа рецензия на двама независими рецензенти. Изключения се правят за поканени автори на статии и за рецензии на книги, които не са предмет на сляпа рецензия. Ако оценките на двамата рецензенти се различават значително, статията се изпраща на трети рецензент. Окончателното решение за публикуване на представения ръкопис се взема от главния редактор. След като бъде взето, то не може да бъде променяно, освен ако, след положително решение, в приетата за печат статия не бъде установено плагиатство.
•    Решението на редакторите за публикуването на подаден текст се основава изцяло на това дали той влиза в компетенцията на Социологически проблеми и на научната му стойност. Решението се взема без оглед на пол, националност, гражданство, академичната или институционалната позиция, религиозна принадлежност, политическа или сексуална ориентация.


Конфиденциалност
•    Както редакторите, така и рецензентите са длъжни да третират подадените статии като анонимни и поверителни по време на целия редакционен процес.
•    Редакторите не могат да разкриват самоличността на рецензентите.

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.