ПОСЛЕДНИЯТ БРОЙ НА СПИСАНИЕТО

 

2019-2

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НЕРАВЕНСТВА И ЖИТЕЙСКИ ШАНСОВЕ

Водещи на броя: Петя Кабакчиева, Георги Петрунов

CЪДЪРЖАНИЕ

 

Клопките на образователното (не)равенство. Относно необходимостта от нова парадигма на мислене и организация на образователните практики

 • Author(s): Svetla Marinova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 417-438
 • No. of Pages: 22
 • Keywords: отношения на неравенство, принцип на хомогенността, хомогенизация, принцип на оценностяване, солидарност
 • Summary/Abstract: Въз основа на данни от емпирично изследване в рамките на проект „Образователни неравенства и социални шансове – стратегически цели на реформата на българското средно образование“ статията рефлектира два въпроса: 1) кои са базисните принципи на институционалната организация на образователните практики, благодарение на които училището допринася за производството и възпроизводството на социални неравенства и 2) в какви категории да се мисли алтернативната социална функция на училището, което не подкрепя и не легитимира разделянето на обществото на привилегировани и непривилегировани, а допринася за стабилността на социалната взаимовръзка между различните групи и слоеве.

 

Образование за всички или за елита? Стратегии за постигане на по-голямо равенство на шансовете в германската система на училищното образование
 • Author(s): Michael Hartmann
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 439-465
 • No. of Pages: 27
 • Keywords: социално неравенство, неравни образователни шансове, социална селективност на образователната система, образователна бедност, разходи за образование
 • Summary/Abstract: Днес в Германия отново се води публичен дебат относно дефицитите на германската образователна система и необходимите реформи. При това се очертават интересни паралели с дискусията през 60-те години на XX век. Така например, и в двата случая се констатира разминаване между изследователските резултати и практическата политика. Актуални социалнонаучни изследвания и интернационални сравнителни анализи като PISA доказаха недвусмислено, че както преди, така и сега, в германската образователна система не може да става дума за равенство на шансовете. Особено системата на училищното образование е белязана от голяма селективност: зависимостта на успеха в училище от социалния произход в Германия е толкова голяма, колкото в никоя друга страна. Въпреки това не се предприемат необходимите реформи. По-скоро последните образователно-политически мерки водят до увеличаване на селективността с оглед на социалния произход. Така например гимназията като основен стълб на селекцията си остава непокътната и дори се създават нови препятствия: със съкращаването на гимназиалното образование от 13 на 12 години допълнително се възпрепятства възможността за преход от една форма на училищно образование в друга. В германската система на училищното образование социалните неравенства не се премахват, напротив: биват стабилизирани и дори задълбочени. Социалният произход и слоевата принадлежност на едно дете има значително влияние върху образователните му успехи и шансовете му за участие в обществения живот. Деца от „дистанцирани спрямо образованието“ слоеве и семейства с имигрантски произход имат значително по-слаби образователни шансове в сравнение с деца с германски произход и заедно с това – по-слаби професионални и като цяло житейски шансове. За да се намери изход от тази образователна бедност и да се създаде повече равенство на шансовете в училищната система, на практика политическите изводи се налагат, така да се каже, от само себе си с оглед на безспорните научни доказателства. Една съществена предпоставка за това е държавата значително да увеличи разходите за образование. Едновременно с това училищната система трябва да бъде структурно преобразувана: насърчаването на децата в ранна възраст трябва да бъде решително подобрено, да се даде възможност за по-дълго съвместно учене на различните в социално отношение деца и да се сложи край на ранната селекция в училищната система. Във фокуса трябва да се постави премахването на тристепенната система на училищно образование. Само така може да се предотврати задълбочаването на пропастта в образованието и нарастващото разцепление в обществото, основаващо се на неравни образователни шансове.

 

Чие е това дете? Респонсибилизацията на семейството в образованието като генератор на социални неравенства
 • Author(s): Milena Iakimova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 466-482
 • No. of Pages: 17
 • Keywordsобразователно неравенство, интелектуални постижения, културен капитал, респонсибилизация, училищна конкуренция, социална срещу образователна функция
 • Summary/Abstract: Статията почива на данните от дискурсивния анализ и вторичния анализ на данни от други изследвания, проведени в рамките на проекта „Образователни неравенства и жизнени шансове“. Първата част скицира групите проблеми, свързани с отношението между образование и неравенство, констатирани във вторичния анализ и количествените модули на изследването. Втората част съотнася с тези проблемни възли дискурсивните стратегии на актьорите, които говорят публично по темата. В публичното говорене за образование, криза в образованието и образователна реформа се открои доминация на една дискурсивна линия, която нарекохме проектно-предприемаческа. Тя по същество респонсибилизира семействата, придава им идентичност на отговорни за образователните постижения на децата през формирането на образователната им „мотивация“. През този доминиращ дискурс се провеждат обаче различни стратегии. До него прибягват публичните и административните актьори, когато говорят за нуждата от реформа на системата. До този дискурс прибягват и актьорите от полето на бизнеса, които обаче респонсибилизират училищната система през конструкцията „адекватност към нуждите на бизнеса и трудовия пазар“. Към този дискурс прибягват и НПО-тата, ориентирани в мисиите си към позитивна дискриминация. Различните стратегии усилват ефектите на доминиращия дискурс така: учениците се съизмерват според интелектуални постижения, които доминиращият дискурс свежда до формираните в семейството образователни мотивации. Това подкрепя и легитимира процес на все по-ранна селекция на децата според интелектуални постижения и има за функция да показва на желаните семейства, че училището си подбира децата и да легитимира възпроизводството на културен капитал. В конкурентната среда, в която са поставени, училищата се държат напълно адекватно и рационално – успешните стават все по-успешни, а неуспешните заемат една опразнена ниша – на социалното подпомагане. По този начин системата, макар да произвежда и възпроизвежда неравенство, все пак противодейства на социалното изключване.

 

Качество на образованието – за кого? Нормативни визии за качеството и практическа диференциация на училищата спрямо качество и възможности за образователна и социална мобилност
 • Author(s): Petya Kabakchieva
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 483-508
 • No. of Pages: 26
 • Keywords: качество на образованието, равен достъп, социални неравенства, социална мобилност
 • Summary/Abstract: Целта на статията е да сравни нормативни визии за качество на образованието (на Световната банка, ОИСР, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, Закон за предучилищното и училищно образование) с всекидневни представи на ангажирани с образованието респонденти за качеството на образованието и оценката им за това качество в различни типове училища. Анализирани са данни от проведено през 2018 г. социологическо изследване в четири области на България. Изследването установи, че няма връзка между декларираните цели на ЗПУУО и практиката. Качеството на образованието на всекидневно ниво се предефинира спрямо различните училища – в едни училища критериите се снижават, в други – завишават. Налице е „профилирано“ обучение, съобразено със семейството и средата, формирали децата – етноса и социалния статус на родителите, местоживеенето, „улицата“, и това различно обучение се измерва с общ държавен стандарт. Установихме следните връзки между представата за училищното образование и последващите етапи на житейския път на децата: След селско (често ромско) училище (или училище в краен квартал, или обединено) следва – професионална гимназия – нискоквалифицирана професия – локален пазар. След основно елитно училище, следва – частни уроци – елитна гимназия – висше училище – висока професионална квалификация – национален, глобален пазар. Тези две крайни разновидности на образователно-житейски траектории са обвързани със социално-статусна хомогенизация на учениците, защото „средата“ избира училището, и училището се съобразява със „средата“. Връзката между средата, училището и бъдещата житейска траектория на децата изглежда предопределена. Така изначално се блокира нормативната визия за равен достъп на всички деца до качествено образование.

 

Кой се страхува от „тези деца“? За българското образование между правото и конкурентния ресурс
 • Author(s): Milla Mineva
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 509-529
 • No. of Pages: 21
 • Keywords: образование, равенство на шансовете, конкурентен ресурс, дистинкция, морална паника
 • Summary/Abstract: Статията проследява конструирането на две визии за образованието – като право и като конкурентен ресурс. Той преминава от анализ на нормативните документи към практическите ефекти от тях, проследени в две български общини. Основната теза на статията е, че двете визии за образованието влизат в практическо противоречие. Анализът показва как определени социални групи практикуват образованието като дистинктивен и конкурентен ресурс и успяват да наложат собствените си интереси в провежданите публични политики. През респонсибилизирането на семействата и създаването на „морална паника“ около „трудните деца“ тези групи постепенно подкопават идеята за образованието като механизъм, гарантиращ равния старт, и минимизират шансовете за провеждане на публични политики, ориентирани към образованието като право.

 

Областни неравенства и образователни шансове в България: сравнителен анализ на данните от Националното външно оценяване
 • Author(s): Svetlomir Zdravkov
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 530-556
 • No. of Pages: 27
 • Keywords: социоикономически неравенства, образователни неравенства, външно оценяване, регионални изследвания
 • Summary/Abstract: Образователното (не)равенство може да се изрази чрез степента, в която успехът на учениците в образователния процес (не)зависи от външни на образованието фактори (пол и произход например). През последните години обаче все повече изследвания по темата показват, че неравенствата вътре в националните държави са по-големи, отколкото между самите държави. Това насочва научния интерес към локалните и географските разлики, обхванати от една и съща образователна система. За по-задълбоченото разбиране на локалните образователни неравенства в България настоящото изследване предлага сравнителен анализ на средните оценки от Националното външно оценяване (НВО) в 28-те области в България. Резултатите от анализа показаха, че разликите в средните оценки (измерени през коефициент на вариация) на училищата в периода 2008–2018 г. се увеличават, което е индикатор за увеличаване на неравенствата в образователната система. Същевременно анализът на резултатите от НВО за 2018 г. показа, че съществува разлика в средния успех на отделните области. Изглежда, че в зависимост от класа може да се наблюдава връзка между средната оценка на областта и вътрешната хомогенност в успеха на местните училищата. Частично може да се намери и връзка между средните оценки от НВО и фактори като средните доходи, етническия състав и видовете училища по области. Разликата в доходите може да обясни средната оценка в 12-ти клас (и по-ниско в останалите класове), където още по-силен фактор е преобладаващият вид училище в областта. Етническият „профил“ на областите може да обясни само частично разликите в оценките по области, като относително по-силна връзка се наблюдава при резултатите за 4-ти и 12-ти клас в областите с по-висок процент ромско население. По-високият процент турско население може да е фактор при резултатите от 4-ти и 12-ти клас.

 

Кого и как приобщава „приобщаващото образование“: нормативната уредба
 • Author(s): Maya Grekova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 557-583
 • No. of Pages: 27
 • Keywords: деца от ромски произход, деца със специални образователни потребности, Закон за предучилищното и училищното образование, интегрирано обучение, приобщаващо образование
 • Summary/Abstract: Според Закона за предучилищното и училищното образование (в сила от 1.08.2016 г.) всички деца/ученици се „приобщават“ в рамките на образованието като процес, включващ „обучение, възпитание и социализация“. Приобщаващото образование е дефинирано като „процес на осъзнаване, приемане и подкрепя индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици“. Като че ли всичко е ясно: на мястото на всякакви стратегии и програми за интеграция, включване и др.п. вече има Закон, постановяващ необходимостта от равен достъп до образование на всяко дете, внимание към индивидуалните особености на всяко дете, преодоляване на негативното белязване на различията между децата в името на постигане на „приобщаване“ на всички тях. Съмнения в подобно разбиране за приобщаващо образование възникват при вглеждане във втората част на включеното в Допълнителни разпоредби на Закона определение на приобщаващо образование: „… чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването“. Оказва се, че фокусът е премахването на пречките пред ученето, а не заедността на децата/учениците в процеса на тяхното „обучение, възпитание и социализация“. Внимателният прочит на Закона усилва тези съмнения поради обвързването на „приобщаващо образование“ с „деца със специални образователни потребности“, както и поради преобразуването на „ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности“ в „регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“.

 

До какво води ученето в сегрегирана среда? Образование, личностни характеристики и представяне на пазара на труда в извадка от млади роми в България, завършили поне средно образование
 • Author(s): Boyan Zahariev, Ilko Jordanov
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 584-608
 • No. of Pages: 25
 • Keywords: сегрегация в образованието, пазар на труда, социално-емоционални умения
 • Summary/Abstract: В статията проследяваме представянето на пазара на труда, доходите и някои личностни характеристики на извадка от 231 млади роми с поне средно образование според това доколко и кога са учили в сегрегирани училища. Правим връзка между образователната сегрегация, от една страна, с доходите, моментното състояние и типични краткосрочни преходи на пазара на труда и личностни характеристики, от друга Основният ни извод е, че ученето в сегрегирана или десегрегирана среда и преходите между тях имат противоречиви ефекти върху ученето, доходите, активността и шансовете за намиране на работа и са свързани с развитието на различни социално-емоционални умения.

 

Влиянието на образованието върху преживяването за стигматизираност и жизнените перспективи при младежи от ромска етническа общност
 • Author(s): Radostina Antonova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 609-633
 • No. of Pages: 25
 • Keywords: образование, ромски младежи, стигматизация, жизнени перспективи
 • Summary/Abstract: Настоящото изследване цели да опише как степента на завършено образование влияе върху преживяването за стигматизираност и върху приоритетите в жизнените перспективи на ромски младежи на възраст 14–25 години от столичния квартал „Факултета“. Изследването се базира на количествени въпросници, адаптирани и/или конструирани с цел измерване на преживяване за стигматизираност и жизнени перспективи. Изследването е проведено на два етапа: през 2002 г. и 2017 г. с общо за двете години 256 участници. Резултатите показват, че през 2017 г. най-високи проценти на участници, съгласни с твърденията, описващи два аспекта на преживяването за стигматизираност, се регистрират при участниците със средно образование, поради тяхната по-честа изложеност на контакти с представители на мнозинството в контекст, различен от ромската махала. Също така най-големите промени при ромските респонденти в посока еманципиране от семейното и общностното влияние, се наблюдава именно сред младежите със средно образование.

 

„Невидимите“ младежи – образователни измерения на проблемите пред младежите, напускащи системата за алтернативна грижа в България
 • Author(s): Stoyan Mihaylov
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 634-651
 • No. of Pages: 18
 • Keywords: oбразование, алтернативна грижа, уязвими групи
 • Summary/Abstract: Статията е базирана на мащабно изследване на младежите, напускащи и напуснали алтернативна грижа в България. Като една от рисковите групи, пребиваващи дълго време извън общественото внимание, те концентрират серия от „невидими“ проблеми: разкъсани семейни връзки, водещи до липса на подкрепа от родители или близки, липса на умения за самостоятелно живеене, която се компенсира с институционалния рефлекс на заучената безпомощност, който те проявяват. Образованието за тях е начин за излизане от статута на една от най-уязвимите групи в обществото, но то твърде често се оказва жертва на стряскаща междуинституционална безотговорност, споделена между социалните услуги, в които живеят тези младежи, и училищата, в които учат.

 

За систематичен подход към кризата на училището
 • Author(s): Franck Poupeau, Sandrine Garcia
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 652-667
 • No. of Pages: 16
 • Keywords: образователна реформа, социална сегрегация, неравенства, управление на непривилегировани населения, социална критика, илюзия за демократизация, изоставане в училищe
 • Summary/Abstract: Налице е широкосподелен консенсус, че съвременното училище във Франция е отговорно за трудностите, които изпитва цялата образователна система. От една страна, изискват неговото реформиране по посока на икономическите изисквания на „глобализацията“, за да го направят по-ефикасно и адекватно спрямо интересите на потребителите – и с това се заемат различни държавни лица; от друга страна, учители и училищен персонал се противопоставят на тези реформи с аргумента, че така публичното образование бива приватизирано, а към тях се присъединява и съвременната социологическа критика. Тезата на тази статия е, че в действителност реформата в образованието въвежда нова логика на отношение на училището към дефаворизираните сегменти на народните слоеве, която е все по-сегрегираща и действа в перспективата на „управление на човекопотоци“ и по-конкретно на непривилегировани населения, в която ролята на публичната власт се ограничава до това да осигури достъпа до овладяване на занаят на онези, които никога няма да бъдат най-търсените на пазара на труда и ще стават все по-изключени.

 

Рискова среда и достъп до образование. Бележки от едно теренно проучване в Пазарджик
 • Author(s): Nikolay Yanev
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 668-686
 • No. of Pages: 19
 • Keywords: училищно образование, риск, криминализация, радикализация, Пазарджиk
 • Summary/Abstract: Статията описва рисковата среда в град Пазарджик като заплаха за достъпа до училищно образование. Тя използва материала от фокус-групи и интервюта, проведени в рамките на теренно проучване по проект „Образователни неравенства и социални шансове“. Терминът „рискова среда“ е в дълг към дефиницията на Барнет и Каспър за „социална среда“, която рамкира широк спектър природни, социални и икономически феномени, сред които пазарът на труд, властовите и расови (етнически) отношения, религиите, убежденията и др. В духа на интерпретацията на Дюркем, че не друго, а човешките умове заселват социалната среда с нейните сили, именно тревожните гласове на интервюираните са използвани, за да изтъкат това „пано от рискове“. Статията е само средство, което да усили и подреди техните сигнали. Той се занимава с привидно маргинални отрязъци на основния разговор, съсредоточен върху училището, неговото ежедневие, управленски и педагогически задачи и решения. Подобни откъслеци от периферията на основната тема позволяват да проследим контурите на по-дълбока мрежа от проблеми, която засяга училищното образование и едновременно убягва от обсега на образователните политики. Виждаме как липсата на познание върху детайлите на местната среда минира стратегиите за смекчаване на риска. Проследяваме в примери слабостите на прекомерното доверие във формални финансови или административни решения на проблема с достъпа до образование.

 

Мечти и стремежи. Какво ни казва една анкета за ученическия усет за бъдещето
 • Author(s): Maria Martinova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 687-702
 • No. of Pages: 16
 • Keywords: стремежи, мечти, усет за бъдещетo
 • Summary/Abstract: Статията представя резултати от проведено анкетно проучване сред ученици в няколко типа училища в страната. Разглеждат се споделените от участниците мечти, мечтана месторабота и разбирания за успех, като се анализират отговорите на отворени въпроси в анкета. Очертава се специфичният профил на елитните училища и гимназии и се аргументира различието им тъкмо по отношение на заявените от учениците планове за бъдещето. Разгледаните резултати се поставят в по-общия контекст на изследвания на ученическите стремежи, разбрани като способност, и в тяхната обвързаност със социалната среда, в която са произведени.

 

Механизми на неравенства в училищна среда: данни от етнографско проучване в прогимназия в „приоритетна зона“ във Франция
 • Author(s): Aleksandra Kirova
 • Page Range: 703-735
 • No. of Pages: 33
 • Keywords: приоритетно образование, механизми на неравенство, училищен климат, професия ученик, асистент по образованиетo
 • Summary/Abstract: В тази статия бих искала да обрисувам всекидневието на една прогимназия в мрежа на приоритетно образование, видяно през погледа на малко познатата фигура на асистента по образованието, както и някои от механизмите на неравенства, които то разкрива. Етнографските данни, представени тук, са резултат от проучване (2014–2015), проведено през включено наблюдение в такава прогимназия в Нормандия, Франция. Обръщам специално внимание на „неравенството на третирането“ в двата му основни аспекта: неравенства в средствата и неравенства по отношение на „училищния климат“, и разглеждам училищната среда като място на конфронтации и артикулация на няколко професии, две от които са интимно свързани (Perrenoud, 2010). Използвам социологическата теория на Перену за професията ученик, която се определя като усвояване на „правилата на играта“, от способността да се изпълнява ролята на ученик, без да се нарушава реда или да се изискват специални грижи (Sirota, 1993) и която позволява да разглеждаме разликите между учениците преди всичко като неравностойни разстояния между техните индивидуални, семейни и социални навици и училищните изисквания, норми и разпоредби във всекидневната работа. Етнографските примери, които прилагам, проследяват фините процеси, които позволяват превръщането на едно училище не просто в пространство на производство и възпроизводство на неравенства, но и на насилие в смисъла на Дюбе (Dubet, 2002).

 

Съвременни форми на робство и икономически неравенства
 • Author(s): Georgi Petrunov
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 736-752
 • No. of Pages: 17
 • Keywords: робство, трафик на хора, неравенства, престъпност
 • Summary/Abstract: В модерните общества още през XIX век започват усилия за категорично отхвърляне на робството и практиките, сходни на робство. Приети са няколко стотин международни документа, които имат за цел пълното ликвидиране на робството. Въпреки тези усилия, в последните десетилетия все по-често се откриват случаи, които имат ключови характеристики на робство. Те се развиват в условия на огромни неравенства, при които на единия полюс са няколко десетки свръхбогати, притежаващи огромна част от световното богатство, а на другия полюс се откриват не само бедни или дори социално изключени, а хора в положение, сходно на робство, включително в рамките на Европейския съюз. Настоящата статия има за цел да изследва форми на съвременно робство, което се прави върху примера на три случая на трафик на български граждани с цел просия. Въз основа на анализираната емпирична информация се обсъждат някои характеристики на съвременното робство и се дискутират отношенията му с икономическите неравенства.

 

„Ще си затворя очите и ще опитам“ (бедността като фактор за въвличането в трафик на хора)
 • Author(s): Alexey Pamporov
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 753-776
 • No. of Pages: 24
 • Keywords: методология за преидентификация, трафик на хора, сексуална експлоатация
 • Summary/Abstract: Статията представя резултатите от поредица прецедентни изследвания, свързани с преидентификация на жертви на трафик на хора в сегрегираните квартали на седем населени места. Методологията включва смесени методи за набиране на данни, основани на рандомизирани извадки от домакинства, които имат опит с продължителен престой в чужбина, от една страна, и фокусирани групови дискусии с циркулярни мигранти, стъпващи на винетни въпроси, чувствителни към половите специфики. Въз основа на количествените данни са представени измеренията на социалната депривация и дълбочината на бедността в тези квартали. Въз основа на качествените данни е изградена типология на въвличането поради бедност, която включва: фиктивни бракове на самотни майки (жертви на детски бракове), насилствено въвличане в трафик на хора на семейни жени от съпрузите им или от други членове на разширените семейства; неформална мъжка проституция от главите на домакинства, търсещи прехрана зад граница; както и продажбата на бебета в семействата с много деца.

 

Пол и културни стереотипи в модата
 • Author(s): Gergana Furkova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 777-785
 • No. of Pages: 7
 • Keywords: джендър; мода
 • Summary/Abstract: По повод на изложбата „Gender Bending Fashion“ в Mузея за изящни изкуства в Бостън, март – август 2019 г.

 

Икономическите неравенства и бюджетът на Европейския съюз
 • Author(s): Irena Nikolova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 786-804
 • No. of Pages: 19
 • Keywords: неравенства по отношение на доходите, неравенства по отношение на богатството, неравенства по отношение на жизнения стандарт, бюджет на Европейския съюз
 • Summary/Abstract: Неравенствата, икономически или социални, са основна тема за обществата от древността до днес, като до този момент не е постигането равенство по всички възможни измерения. Освен това наличието на неравенство и неговото увеличаване води до нестабилност и конфликти в отделни държави и региони. Ето защо все повече се обръща внимание на различията в обществата и техните възможни проявления. Икономическите неравенства се разглеждат по отношение на доходите, богатството и жизнения стандарт. Именно тези три измерителя се анализират в статията, както и възможностите за тяхното намаляване от бюджета на Европейския съюз.

 

Дуално образование и професионална реализация
 • Author(s): Rumiana Jeleva, Albena Nakova-Manolova
 • Page Range: 805-827
 • No. of Pages: 23
 • Keywords: дуално образование, висше образование, качество на професионалната подготовка, пазар на труда, успешна професионална реализация
 • Summary/Abstract: В статията на база резултати от проведено онлайн анкетно проучване в рамките на проект EDU-LAB „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“ се анализират нагласите към дуалното образование (съвместното/интегрирано с работа образование, на англ. “cooperative/work-integrated education”) на три типа социални субекти – образователни институции от сферата на висшето образование, бизнес и местна власт. На тази основа се обосновава необходимостта от въвеждането на дуалното образование в сферата на висшето образование в България като път за повишаване качеството на професионалната подготовка и за успешна професионална реализация на завършилите специалисти. Проведеният анализ не просто потвърждава наличието на позитивни нагласи у представителите и на трите социални групи към дуалната форма на образование, но и свидетелства за предприети от тях конкретни действия, демонстриращи проактивно поведение в посока на реализация на заявените позитивни нагласи. Резултатите от изследването също така утвърждават значението на проекти като EDU-LAB, създаващи връзки от типа: образователни институции – бизнес – местна власт, които имат за резултат повишаване на институционалния капацитет и интензифициране на междуинституционалния диалог.

 

Как се упражнява наказателната власт в българското общество: социологическа диагноза
 • Author(s): Martin Kanoushev
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 828-865
 • No. of Pages: 38
 • Keywords: власт, стратегия, технология, престъпление, наказание
 • Summary/Abstract: Статията представлява генеалогично и археологично изследване на историческите метаморфози на упражняването на наказателната власт в модерното българско общество. Подобна социологическа аналитика систематично очертава вариативните модалности, която властовите отношения конституират: постоянното напрежение и извънредното заличаване между два полюса – власт-право и власт-репресия, закон и терор, държавна принуда и гражданско неподчинение, забрана и съпротива, универсално правосъдие и специални съдилища, легални санкции и мерки за сигурност, лишаване от свобода и произволно арестуване, затвор-превъзпитание и лагер-унищожение. Това означава, че социалните граници между легитимно и нелегитимно насилие – институционализирано насилие, легитимирано от закона и упражнявано от държавата, и извънредно, ексцесивно и концентрирано насилие като незаконна употреба на сила за достигане на определени цели, и следователно, ако легитимността на насилието се нарича „право“, то нелегитимното насилие е продължение на правото с „терористични“ средства – са подвижни, обратими и изчезващи; в конкретни исторически ситуации те изграждат едно хибридно поле на неразличимост, в което властта-закон и властта-репресия са практически неразграничими, а Властта-управление, доминиращият в модерната епоха тип власт, като съвкупност от действия върху други действия и като ръководене на поведението на другия субект, е суспендирана. Свободата и съпротивата като условия за възможност на упражняването на Властта-управление са изчезнали; на тяхното място се е появила пълната определеност; там, където имаме единствено всеобхватно и концентрирано насилие.

 

Отвъд митовете за „ромската интеграция“ (Майя Грекова, Какво е сбъркано с политиките за „интеграция на ромите в България“, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019)
 • Author(s): Petya Kabakchieva
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 866-868
 • No. of Pages: 3

 

Европейските ценности в роден контекст (Европейските ценности. Новата констелация, съст. Г. Фотев, НБУ, 2019)
 • Author(s): Hristo Gyoshev
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 868-872
 • No. of Pages: 5

 

Иван Селени и неговата социология на преходите (Иван Селени. От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм: критически поглед. София: Изток-Запад, 2019)
 • Author(s): Boris Popivanov
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 872-876
 • No. of Pages: 5

 

Борбата за признание и политиката на гнева (Франсис Фукуяма, Идентичност. Борбата за признание и политиката на гнева, Изток-Запад, 2019)
 • Author(s): Burian Alexiev
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 876-878
 • No. of Pages: 3

 

(По)граничността в многобройните ѝ изменения (Nira Yuval-Davis, Georgie Wemyss, Kathryn Cassidy, Bordering. Cambridge, UK, Medford, MA: Polity, 2019)

Author(s): Stephan E. Nikolov

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 878-881
 • No. of Pages: 4

 

Генерална конференция на Европейския консорциум за политически изследвания (4–7. 09. 2019, Вроцлав)
 • Author(s): Ivaylo Dinev
 • Page Range: 882-884
 • No. of Pages: 3

 

Конференция „Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“ (25. 10. 2019, София)
 • Author(s): Rumiana Jeleva
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 884-890
 • No. of Pages: 7

 

Международна научна конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“ (7–9. 11. 2019, София)
 • Author(s): Zlatina Bogdanova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 890-892
 • No. of Pages: 3

 

15. Национална конференция по етика „Етика и технологичен риск“ (11–13. 11. 2019, София)
 • Author(s): Aglaya Denkova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 893-895
 • No. of Pages: 3

 

Общо събрание на Българската социологическа асоциация (11. 12. 2019, София)
 • Author(s): Elitsa Dimitrova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 896-898
 • No. of Pages: 3

 

Визия за Българската социологическа асоциация през 2020 г.
 • Author(s): Rumiana Stoilova
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 898-901
 • No. of Pages: 4

 

Нови книги
 • Author(s): Editorial Sociological problems
 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 902-903
 • No. of Pages: 2

 

Съдържание на 51-ата годишнина на списание Социологически проблеми
 • Author(s): Editorial Sociological problems
 • Page Range: 904-909
 • No. of Pages: 6

 

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.